Utfyllende regler til kapitalkrav for banker mv (CRR) om tilsynsrapportering

Kommisjonens gjennomførelsesforordning (EU) 2020/429 av 14. februar 2020 om endring av gjennomførelsesforordning (EU) 680/2014 som inneholder tekniske standarder for foretaks tilsynsrapportering i tråd med parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/429 of 14 February 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 29.05.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Rettsakten er trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen gir utfyllende regler til kapitalkravsregelverket for banker mv. om tilsynsrapportering. Forordningen innebærer en endring av teknisk standard for tilsynsmessig rapportering (680/2014). Endringene gjelder art. 99 og 100, art. 101 (4) (a), art. 394 (1) samt art. 415 og 430 i forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR). Endringene innebærer blant annet tilpasninger til de nye verdipapiriseringsreglene ((EU) 2017/2402) og endringsforordningen til LCR ((EU) 2018/1620).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser er begrenset til endringer i berørte IT-løsninger i foretakene og i Finanstilsynet.

Sakk. inst. merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/429
Basis rettsaktnr.: 575/2013
Celexnr.: 32020R0429

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 08.04.2020
Frist returnering standardskjema: 20.05.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker