Beslutning om unntak fra bestemmelser om hestesportkonkurranser relatert til avlsbestemmelser

Kommisjonens beslutning 2020/388 av 6. mars 2020 som fastsetter regler for anvendelse av direktiv 90/428/EEC når det gjelder unntakene fra reglene for hestesportkonkurranser, og endring av beslutning 2009/712/EC når det gjelder referanser til avlsregelverket

Commission Implementing Decision 2020/388 of 6. March 2020 laying down rules for the application of Directive 90/428/EEC as regards the derogations from the rules of equestrian competitions and amending Decision 2009/712/EC as regards references to zootechnical legislation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten angir formatet for kunngjøring av informasjon om bruk av unntaksbestemmelsene i direktiv 90/428/EØF som omhandler hestesportkonkurranser.

Direktiv 90/428 er tett knyttet til resten av avlsregelverket, og ble innlemmet i EØS avtalen ved avtalens inngåelse. Dette direktivet ble gitt for å fremme rasjonell utvikling av hesteavl og dermed øke produktiviteten mht avl og oppdrett av hest. Direktivet omhandler regler som skal forhindre diskriminering av hester som kommer fra andre EØS-land, og oppfyller alle harmoniserte krav til helsedokumentasjon og avlsdokumentasjon ved organisering av konkurranser med pengepremiering. Det omhandler også muligheten for at utpekte organisasjoner kan holde tilbake en viss prosent av inntektene fra de konkurransene de organiserer, som senere kan benyttes til avlsfremmende arbeid. Direktiv 90/428/EØF er meldt som gjennomført i norsk rett til ESA gjennom to eldre instrukser gitt fra LMD til henholdsvis Det Norske Travselskap (1993) og til Norsk Jockeyklub (fra 1984). 

Erfaringer fra EU har vist at den offentlig tilgjengelige informasjonen fra medlemslandene om hvilke konkurranser som man har unntatt fra kravene i direktiv 90/428 ofte ikke er oppdatert, og at informasjonen ikke har vært tilgjengelig på grunn av språkmessige utfordringer. Dette har medført klager fra hesteeiere og fra deler av hestesporten. For å sikre at medlemslandene og hesteeiere er korrekt informert om bruk av unntaksbestemmelsene for hestesportkonkurranser som ligger i direktiv 90/428, har EU vedtatt regler som angir formatet på slike meldinger, og regler for når informasjonen skal oppdateres. Innen 1. april 2020 skal medlemslandene offentliggjøre denne informasjonen på sine nettsider.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved fastsettelse av ny forskrift. Forskriften skal hjemles i Lov om husdyravl § 3.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen er en gjennomføringsrettsakt for anvendelsen av direktiv 90/428 og bør gjennomføres i forskrift. Dette vil innebære en opprydning, da direktiv 90/428 tidligere har vært ansett som implementert gjennom løpsreglement. (Premiering av norskfødte hester er nå omtalt i avlsplanen for blant annet kaldblodstraver).

LMD er samordningsmyndighet jf Kommisjonsbeslutning 92/216/EEC iflg notifikasjon til ESA i 1996. Samordningsmyndigheten skal samle inn data om konkurranser og fordeling av inntekter fra disse innen de enkelte medlemslandenes territorium.  LMD mener nå at det er naturlig at Mattilsynet får denne myndigheten som forvalter av avlsregelverket. Det vil utgjøre en ny oppgave for Mattilsynet og vil kreve noe ressurser i form av tidsbruk. LMD vil notifisere til ESA denne endringen av myndighet.

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hestesporten og hesteeiere. Det vil imidlertid være en endring for hestesportorganisasjoner når det gjelder årlig rapportering til Mattilsynet om konkurranser der man benytter seg av unntaksbestemmelsene i direktiv 90/428, som gjelder løp / konkurranser der det er begrensninger i hvem som får starte, basert på hvilket land hesten er født i eller hvilket land hesten er registrert i. Organisasjonene skal samtidig rapportere til Mattilsynet dersom de arrangerer løp/ konkurranser der man har reservert 20 % av gevinsten eller fortjenesten til beskyttelse av raser og fremming av avl.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Mattilsynet har tidligere konkludert med at denne rettsakten faller utenfor Mattilsynets forvaltningsansvar, jf. brev til LMD av 07.02.2012 (ref: 2010/129425). LMD har i etterkant klargjort at siden dette hører til avlsregelverket så ligger ansvaret hos Mattilsynet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 388/2020
Basis rettsaktnr.: 90/428/EEC
Celexnr.: 32020D0388

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.02.2020
Frist returnering standardskjema: 12.06.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: