Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 om endring av dato for unntak i delegert forordning (EU) 2017/653

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1866 forlenger unntaksperiode i delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/653

Commission Delegated Regulation (EU) 2019/1866 of 3 July 2019 amending Delegated Regulation (EU) 2017/653 to align the transitional arrangement for PRIIP manufacturers offering units of funds referred to in Article 32 of Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council as underlying investment options with the prolonged exemption period under that Article

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester og Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: V. Bestemmelser som gjelder alle finansielle tjenester

Status

Forordningen er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå.

Sammendrag av innhold

PRIIPS-forordningen regulerer nøkkelinformasjonsdokument (KID) for sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter til ikke-profesjonelle investorer. Produsenter av slike produkter skal utarbeide nøkkelinformasjon i et standardisert dokument og legge dette på sin nettside. Produkter som typisk omfattes er livsforsikringer med investeringsvalg, strukturerte bankinnskudd (f. eks. bankinnskudd med aksjeavkastning), investeringsfond (herunder verdipapirfond og alternative investeringsfond) og ulike typer derivater. PRIIPs-forordningen trådte i kraft i EU 1. januar 2018.

Forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale fond, som etter nasjonale regler er underlagt UCITS-direktivets krav om nøkkelinformasjon, samt personer som selger eller gir råd om andeler i slike verdipapirfond, er unntatt fra kravene i PRIIPs frem til 31. desember 2021. Dette innebærer at nøkkelinformasjonsdokument utarbeidet etter UCITS-direktivet kan benyttes så lenge denne overgangsordningen varer.

Delegert forordning (EU) 2017/653 inneholder tekniske standarder og utfyllende bestemmelser til PRIIPs-forordningen. Som en konsekvens av at forvaltningsselskap for UCITS-fond og nasjonale fond er unntatt fra kravene om å utarbeide nøkkelinformasjon etter PRIIPS-forordningen frem til 31. desember 2021, fastsetter den delegerte forordningen en lignende overgangsordning med hensyn til en PRIIPs-produsents plikt til å utarbeide nøkkelinformasjon for underliggende investeringsmuligheter i et produkt. Det er fastsatt en unntaksordning i tredje avsnitt i artikkel 18. Den aktuelle rettsakten – delegert forordning (EU) 2019/1866 – gjør endringer i delegert forordning (EU) 2017/653 slik at unntaksordningen for PRIIPS-produsenter i artikkel 18 også forlenges frem til 31. desember 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen er EØS-relevant, men den er ikke inntatt i EØS-avtalen ennå. Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/1866
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32019R1866

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.07.2019
Frist returnering standardskjema: 24.10.2019
Dato returnert standardskjema: 06.02.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker