Endring direktiv kasserte kjøretøy/bly

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/363 av 17. desember 2019 som endrer vedlegg II til Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy om visse unntak for bly og blyforbindelser i komponenter

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2020/363 of 17 December 2019 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on endof-life vehicles as regards certain exemptions for lead and lead compounds in components

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.03.2020

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 17. desember 2019 og publisert i Official Journal 5. mars 2020. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 23. april 2021, og gjennomført i Norge 2. juni 2021.

Miljødirektoratet har gjennomført høring av endringene. Det kom ingen høringsuttalelser.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Vedlegg II til direktivet inneholder en liste med komponenter og materialer som er unntatt fra forbudet. Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/363 endrer vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF. En teknisk og vitenskapelig gjennomgang av punkt 8 i vedlegg II viste at alternativer til bly i ulike anvendelser er i ferd med å bli tilgjengelige og at endringer kan gjøres for å redusere tillatt bruk av bly i disse anvendelsene. En utløpsdato for unntaket dekket av punkt 8 f) b) er innført, slik som angitt i direktivet. Unntak 8 g) har blitt delt inn i to underpunkter for å snevre inn omfanget av unntakene og fase inn utløpsdatoer. Unntak 8 j) omfatter bly i loddemateriale for lodding av laminert glass. Ettersom alternativer til bly er tilgjengelig for noen slike anvendelser men ikke for andre, er et nytt unntak 8 k) lagt til for å skille mellom de ulike anvendelsene og fase dem ut uavhengig av hverandre i takt med den tekniske utviklingen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene i direktivet om kasserte kjøretøy innebærer at produktforskriften kapittel 2 vedlegg III endres med tilsvarende endringer som følger av direktiv (EU) 2020/363. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å gjennomføre endringsdirektivet i Norge innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Generelt er det en fordel for norsk industri at det gjennomføres regler på fellesskapsnivå, da det gir tilsvarende og like rammebetingelser for berørt norsk og europeisk industri. Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet vil gi redusert bruk av bly og blyforbindelser i kjøretøykomponenter. Dette vil kunne gi nytte i form av reduserte utslipp av tungmetallet til miljøet.

Rettsakten ble behandlet i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (19.11.20 - 27.11.20) og funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Klima- og miljødepartementet vurderer direktivet som EØS-relevant og akseptabelt. Vurderingen er gjort i tråd med kriteriene fastsatt i Meld. St. 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, pkt. 5.3.1. Direktivet regulerer håndtering av avfall. Det berører både helse-, miljø-, nærings- og konkurransemessige aspekter ved avfallshåndtering.  Det omhandler derfor tema som tematisk faller inn under EØS-avtalens hoveddel, protokoller og vedlegg. Direktivet er i tillegg en endring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet påvirker det indre marked, da det gir regler med betydning for fri bevegelighet og fri konkurranse over landegrensene, i tillegg til at markedsaktører pålegges plikter som får økonomiske konsekvenser.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/363
Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF
Celexnr.: 32020L0363

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2019
Frist returnering standardskjema: 10.04.2020
Dato returnert standardskjema: 10.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.03.2020
Høringsfrist: 05.05.2020
Frist for gjennomføring: 24.04.2021
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.07.2021

Lenker