Endring direktiv kasserte kjøretøy/kromater

Kommisjonens delegerte direktiv (EU) 2020/362 av 17. desember 2019 som endrer vedlegg II til Rådets og Europaparlamentets direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy for unntak for seksverdig krom som anti-korrosjonsmiddel for kjølesystemer i karbonstål i absorpsjonskjøleskap i campingbiler

COMMISSION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2020/362 of 17 December 2019 amending Annex II to Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council on endof-life vehicles as regards the exemption for hexavalent chromium as anti-corrosion agent of the carbon steel cooling system in absorption refrigerators in motor caravans

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.03.2020

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: V. Avfall

Status

Direktivet ble vedtatt av Kommisjonen 17. desember 2019 og publisert i Official Journal 5. mars 2020. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen 11. juni 2021 og gjennomført i Norge 1. juli 2021. 

Miljødirektoratet har gjennomført høring av endringene. Det kom ingen høringssvar.

Sammendrag av innhold

Direktiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøy forbyr bruken av kvikksølv, bly, kadmium og seksverdig krom i materialer og komponenter i kjøretøyer i salg etter 1. juli 2003. Vedlegg II til direktivet inneholder en liste med komponenter og materialer som er unntatt fra forbudet. Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2020/362 endrer vedlegg II til direktiv 2000/53/EF. En teknisk og vitenskapelig gjennomgang av punkt 14 i vedlegg II viste at alternativer til seksverdig krom i korrosjonsbeskyttelse av karbonstålkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap i campingbiler er i ferd med å bli tilgjengelige. Slike alternativer kan ikke benyttes i produkter riktig enda, men vil bli tilgjengelige i fremtiden. Det er hensiktsmessig å dele opp nåværende punkt 14 i tre underpunkter og sette utløpsdato for to av underpunktene, slik som beskrevet i direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene i direktivet om kasserte kjøretøy innebærer at produktforskriften kapittel 2 vedlegg III endres med tilsvarende endringer som følger av direktiv 2020/362. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forslaget om å gjennomføre endringsdirektivet i Norge innebærer en harmonisering med EUs regelverk og ingen særnorske krav. Generelt er det en fordel for norsk industri at det gjennomføres regler på fellesskapsnivå, da det gir tilsvarende og like rammebetingelser for berørt norsk og europeisk industri. Endringene må uansett gjennomføres for at norske bedrifter skal kunne fortsette å omsette produkter i EUs indre marked.

Sakkyndige instansers merknader

Direktivet vil gi redusert bruk av seksverdig krom i kjøretøykomponenter. Dette vil kunne gi nytte i form av reduserte utslipp av tungmetallene til miljøet.

Rettsakten har vært behandlet i spesialutvalget for miljø ved skriftlig prosedyre (16.12 - 22.12.2020).

Vurdering

Klima- og miljødepartementet vurderer direktivet som EØS-relevant og akseptabelt. Vurderingen er gjort i tråd med kriteriene fastsatt i Meld. St. 5 (2012-2013) EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU, pkt. 5.3.1. Direktivet regulerer håndtering av avfall. Det berører både helse-, miljø-, nærings- og konkurransemessige aspekter ved avfallshåndtering.  Det omhandler derfor tema som tematisk faller inn under EØS-avtalens hoveddel, protokoller og vedlegg. Direktivet er i tillegg en endring av regelverk som tidligere er innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet påvirker det indre marked, da det gir regler med betydning for fri bevegelighet og fri konkurranse over landegrensene, i tillegg til at markedsaktører pålegges plikter som får økonomiske konsekvenser.  

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/362
Basis rettsaktnr.: 2000/53/EF
Celexnr.: 32020L0362

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.12.2019
Frist returnering standardskjema: 10.04.2020
Dato returnert standardskjema: 20.01.2021
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 11.06.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 184/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.03.2020
Høringsfrist: 05.05.2020
Frist for gjennomføring: 12.06.2021
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.07.2021

Lenker