Forordning med språklige korrigeringer av enkelte CRR-oversettelser

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2018/405 av 21. november 2017 som korrigerer enkelte oversettelser av Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012

Commission Delegated Regulation (EU) 2018/405 of 21 November 2017 correcting certain language versions of Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Vedtatt og trådt i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Forordningen retter enkelte feil i oversettelsen av art. 429 til nederlandsk, tsjekkisk og litauisk. De øvrige oversettelsene, inkludert den engelske, påvirkes ikke.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Må gjennomføres ved henvisning, men krever ingen nærmere vurdering.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ingen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Ingen konsekvenser for norsk regulering.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2018/405
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32018R0405

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.03.2018
Frist returnering standardskjema: 13.07.2018
Dato returnert standardskjema: 05.04.2018
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker