Gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 til forordning om håndheving av forbrukervernregler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2212 av 20. desember 2019 om et pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning, ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212 of 20 December 2019 on a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council on cooperation between authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws by means of the Internal Market Information System

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2020

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid inneholder detaljerte regler om samarbeid mellom håndhevingsorganer i EU/EØS ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernregler. Gjennomføringsrettsakten artikkel 1 angir at informasjonssystemet for det indre marked (IMI) som et pilotprosjekt skal anvendes som verktøy for for administrativt samarbeid etter forordningen.

Gjennomføringsrettsakten inneholder også en detaljert liste over hvilke tekniske funksjonaliteter som IMI skal levere, slik at det administrative samarbeidet om håndheving av forbrukervernregler kan gjennomføres slik forordningen om forbrukervernsamarbeid angir i kapittel III følgende. IMI skal blant annet gjøre det mulig for håndhevingsorganene å sende og videreformidle til og besvare henvendelser fra håndhevingsorganer i andre EØS-stater. Dette kan være henvendelser om å undersøke antatte overtredelser, eller om å iverksette tiltak for å stanse overtredelser. IMI skal også legge til rette for at eksterne varslere kan utstede, endre og trekke tilbake et varsel om en overtredelse av forbrukervernreglene. IMI skal sørge for at håndhevingsorganene, sentrale kontaktpunkter og eksterne varslere kun har tilgang til de funksjonene i IMI som de trenger for å overholde sine forpliktelser etter forordningen om forbrukervernsamarbeid.

Gjennomføringsrettsakten gir også nærmere regler om oppbevaring av data i artikkel 5. Det angis blant annet når opplysninger som er innsamlet som følge av pilotprosjektet skal slettes.

Bruk av IMI for administrativt samarbeid etter forordning om forbrukervernsamarbeid skal evalueres. Gjennomføringsrettsakten angir at resultatet av evalueringen skal være klart senest 17. januar 2023.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen angir hvordan IMI skal innrettes i pilotprosjektet for bruk i samarbeid mellom forbrukervernmyndigheten og om kommisjonens evaluering av prosjektet og får ingen direkte rettslige konsekvenser for andre. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen innebærer ingen økonomiske og adminsitrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter, bortsett fra at den letter samarbeidet mellom forbrukervernmyndighetene.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker som anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Ved innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid, ble det presisert i tilpasningstekst at EFTAs overvåkningsorgan skal ha tilgang til databasen som benyttes i samarbeidet på lik linje som nasjonale håndhevingsorganer, sentrale kontaktpunkter og Kommisjonen, se EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 artikkel 1 bokstav c. Departementet vurderer det ikke som nødvendig med tilpasningstekst ved innlemmelse av gjennomføringsrettsakten.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2019/2212
Basis rettsaktnr.: (EU)2017/2394
Celexnr.: 32019D2212

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.01.2020
Frist returnering standardskjema: 04.05.2020
Dato returnert standardskjema: 24.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: