Gjennomføringsbeslutning til forordning om håndheving av forbrukervernregler

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/2213 av 20. desember 2019 om praktiske og operasjonelle ordninger for funksjonen til den elektroniske database som er opprettet i henhold til Europaparlaments og rådsforordning (EU) 2017/2394, for så vidt angår visse meddelelser etter forordningen

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2213 of 20 December 2019 laying down the practical and operational arrangements for the functioning of the electronic database established pursuant to Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council as respects certain communications under that Regulation

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.03.2020

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.04.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne- og familiedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid inneholder detaljerte regler om samarbeid mellom håndhevingsorganer i EU/EØS ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernregler. Forordningen gir blant annet regler for gjensidig bistand og om utstedelse av varsler. Etter forordningens artikkel 35 skal kommisjonen opprette og vedlikeholde en database for samarbeidet. Sentrale kontaktpunkt, håndhevingsorganer, Kommisjonen og eksterne varslere skal ha tilgang til denne databasen. Gjennomføringsrettsakten artikkel 1 angir at det er informasjonssystemet for det indre marked (IMI) som skal benyttes i samarbeidet. Bruk av databasen skal gi aktørene digital tilgang til henvendelser og annen informasjon som berører dem.

Ved bruk av IMI skal håndhevingsorganer i EØS og Kommisjonen blant annet kunne sende varsler til hverandre om overtredelser av forbrukervernreglene. Også eksterne aktører skal kunne varsle om overtredelser. Gjennomføringsrettsakten artikkel 2 angir at hver medlemsstat skal utpeke en eller flere nasjonale aktører som være nasjonal mottaker av slike varslinger. Dette kan være det sentrale kontaktpunktet eller et eller flere håndhevingsorganer. Den nasjonale mottakeren skal uten ugrunnet opphold videreformidle varselet til den eller de kompetente håndhevingsorganene. 

Etter forordning om forbrukervernsamarbeid artikkel 33 nr. 3 bokstav a og b kan håndhevingsorganene, etter samråd med avsenderen av opplysningene, offentliggjøre opplysninger som er nødvendige som bevis for overtredelser, eller for å stanse eller forby overtredelser. Gjennomføringsrettsakten angir at den elektroniske databasen skal gjøre det mulig for avsenderen av informasjon å angi om informasjonen kan offentliggjøres i samsvar med forordning om forbrukervernsamarbeid artikkel 33 nr. 3 bokstav a og b.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen regulerer nærmere innretningen av bruk av IMI i samarbeidet mellom forbrukervernmyndighetene, og får ingen direkte rettslige konsekvenser. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser, med unntak av at bruk av IMI vil lette samarbeidet mellom myndigheter som for eksempel Forbrukertilsynet og tilsvarende myndigheter i andre EØS-stater. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker som anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Ved innlemmelse av forordning om forbrukervernsamarbeid i EØS-avtalen ble det presisert i tilpasningstekst at EFTAs overvåkningsorgan skal ha tilgang til databasen som benyttes i samarbeidet på lik linje som nasjonale håndhevingsorganer, sentrale kontaktpunkter og Kommisjonen, se EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 artikkel 1 bokstav c. Departementet vurderer det ikke som nødvendig med tilpasningstekst omk dette ved innlemmelse av gjennomføringsrettsakten. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU)2019/2213
Basis rettsaktnr.: (EU) 2017/2394
Celexnr.: 32019d2213

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.01.2020
Frist returnering standardskjema: 30.03.2020
Dato returnert standardskjema: 24.04.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: