Godkjenning ny mat - delvis avfettet chiafrøpulver ( salvia hispanica)

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/500 av 6. april 2020 som godkjenner delvis avfettet chiafrøpulver (salvia hispanica) som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/500 of 6. April 2020 authorising the placing on the market of partially defatted chia seed (Salvia hispanica) powders as novel foods under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.07.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner delvis avfettet chiafrøpulver (Salvia hispanica) som ny mat-ingrediens i flere matvarekategorier, inkludert ulike melkebaserte produkter og kosttilskudd. Det godkjennes henholdsvis chiafrøpulver med høyt proteininnhold, og høyt fiberinnhold.

Forordningen godkjenner bare chiafrøpulver som ikke skal varmebehandles ved temperaturer på 120°C eller høyere, i påvente av studier om dannelse av akrylamid ved høyere temperaturer.

EFSA konkluderte i risikovurderinger publisert 17. april og 15. mai 2019 at delvis avfettet chiafrøpulver (Salvia hispanica) er trygt ved de bruksbetingelsene som er angitt i forordningen.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk: tillatte matvarekategorier med maksimumsgrenser, og spesifikk lovbestemt betegnelse («delvis avfettet chiafrøpulver (Salvia hispanica)»). Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser utkastet til rettsakt som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/500
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R0500

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.03.2020
Frist returnering standardskjema: 24.04.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker