EØS-notatbasen

Vet - tredjeland

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/393 av 11. mars 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 som angår opplysninger vedrørende Russland på listen over tredjeland, områder, soner og segmenter, hvorfra visse fjørfeprodukter kan importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen med hensyn til Newcastle disease

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/393 of 11 March 2020 amending Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 as regards the entry for Russia in the list of third countries, territories, zones or compartments from which certain poultry commodities may be imported into or transit through the Union in relation to Newcastle disease

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.03.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer oppføringen av Russland i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008 når det gjelder områder for tillatelse til import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter. Forordningen fastsetter krav vedrørende utstedelse av sertifikat til bruk ved import og transitt. Varene kan kun importeres til og sendes i transitt gjennom Unionen fra tredjeland som er oppført i kolonnene 1 og 3 på listen del 1 i vedlegg 1. Import av fjørfe og fjørfeprodukter fra Russland har vært forbudt siden 17. november 2016 på grunn av fugleinfluensa. Den 28. januar 2019 meldte Russland om et tilfelle av Newcastle disease, og siden har de meldt om flere tilfeller. Russland kan ikke betraktes som fri for Newcastle disease, og derfor endres opplysningene om Russland i del 1 av vedlegg I til forordning (EF) nr. 798/2008. 

I praksis medfører dette ingen endring av adferd, men opphevelse av dagens restriksjoner kan ikke skje før både fugleinfluensa og Newcastle disease er under kontroll i Russland. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringene medfører at forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater må endres i henhold til rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/393
Celexnr.: 32020R0393

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.03.2020
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: