2021 - Year of rail

Parlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/2228 av 23. desember 2020 om at 2021 skal være det europeiske jernbaneåret

Decision (EU) 2020/2228 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 on a European Year of Rail (2021)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.12.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble lagt frem av Kommisjonen 4. mars 2020, og beslutningen ble endelig truffet 23. desember 2020. Den trådte i kraft 29. desember 2021.    

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Lille julaften 2020 ble Parlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/2228 av 23. desember 2020 om at 2021 skal være det europeiske jernbaneåret vedtatt. Beslutningen er vedtatt med hjemmel i artikkel 91 TFEU. 

Formålet er å løfte frem jernbanen som et transportmiddel som er velegnet til å bidra til å realisere målene i the European Green Deal. Jernbanen er også gitt en sentral rolle for at EU skal nå målsetningen om å være klimanøytrale innen 2050. Jernbanen vil gjennom 2021 fremheves som en bærekraftig, innovativ og sikker transportform som er i stand til å levere samfunnskritiske tjenester i uventede kriser, slik vi nå har sett gjennom pandemien. Det er en transportform som svarer på mange kritiske forhold innenfor mobilitet, slik som klimanøytralitet, energieffektivitet, sikkerhet og motstandsdyktighet i kriser. Det fremheves i fortalen at jernbanen ikke har hatt en vekst som forventet siden 2007: Andelen reisende har gått noe opp, mens andelen for godstransporten har sunket noe. Det er derfor ønskelig å stimulere til økt bruk av jernbanen for turister/fritidsreisende, forretningsreisende og godstransportkjøpere. Man ønsker også å fremheve jernbanens betydning for EUs økonomi, industri og samfunn. Et ytterligere formål som er omtalt, er å fremheve jernbanen som et viktig element i EUs relasjon til sine nabostater. Det er vist til at de europeiske transportministrene, inkludert samferdselsminister Knut Arild Hareide, 4. juni 2020 sluttet seg til en felles erklæring om å styrke internasjonale jernbanepassasjertjenester. Det blir også fremhevet at det er viktig å rekruttere dyktige og motiverte folk til jernbanesektoren, og jernbanens år vil bidra til å vise frem jernbanesektoren som en attraktiv arbeidsplass.  

Tysklands transportminister Andreas Scheuer har uttalt at "The Year of Rail will promote railways as a sustainable, innovative and safe mode of transport, which is capable of guaranteeing essential services even during unexpected crises. This has been shown by the strategic role played by rail in maintaining crucial connections during the COVID-19 pandemic, for the transport both of people and of essential goods." 

2021 er valgt fordi det er det første året med full anvendelse av EUs fjerde jernbanepakke, som skal åpne de nasjonale jernbanemarkedene og redusere kostnader og administrative byrder for jernbaneforetakene. Det er en økende bevissthet blant Europas befolkning om bruk av toget som et foretrukket transportmiddel, særlig med tanke på nattog. Det planlegges en rekke arrangementer og tiltak som skal bidra til å promotere jernbanen i løpet av 2021. I tillegg skal den internasjonal kunstfestivalen Europalia dedikere 2021 til jernbanen som inspirator for ulike kunstformer og fremheve jernbanen som en kraftfull motor for sosiale, økonomiske og industrielle endringer. 

Mens artikkel 2 angir formålet med å peke ut 2021 som det europeiske jernbaneåret, beskriver artikkel 3 hvilke typer tiltak som kan bidra til å gjennomføre disse: Aktiviteter, arrangementer, prosjekter osv. som er egnet til å skape bevissthet og engasjement rundt jernbanens rolle i transportsystemet, og bidra til å endre reisemønstre til mer bærekraftige transportmidler. Kommisjonen skal innen utløpet av mars 2021 presentere sine planer for jernbaneåret. Dette vil lanseres 29. mars gjennom en kick-off-event i regi av det portugisiske formannskapet, der også samferdselsminister Hareide vil delta: European Year of Rail Launch event (europa.eu) 

Artikkel 4 i forslaget til beslutning forutsetter at det utpekes nasjonale kontaktpunkter for å koordinere det europeiske året på nasjonalt nivå. Kommisjonen skal koordinere disse, jf. artikkel 5. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Det er under vurdering i EØS/EFTA-statene om beslutningen skal tas inn i protokoll 31 til EØS-avtalen. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det legges til grunn at eventuell norsk deltagelse i aktiviteter, prosjekter og lignende som inngår i 2021 - Year of rail kan dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Det er ikke lagt til grunn noen økonomiske bidrag fra EFTA-stater i beslutningen. 

Det er i fortalen angitt en budsjettramme på minst 8 mill. euro, men det er også mulig å finansiere flere av aktivitetene under eksisterende programmer som Horizon Europe, Connecting Europe Facility, the Union structural and investment funds, Creative Europe, Erasmus+, DiscoverEU og Europe for Citizens. 

For nærmere koordinering av aktivitetene, vil Jernbanedirektoratet være nasjonalt kontaktpunkt for Norge. Dette kan medføre en del administrasjon, avhengig av omfanget og arten av de ulike aktivitetene som involverer norske aktører eller vil foregå i Norge. 

Sakkyndige instansers merknader

Jernbanedirektoratet er meldt inn til DG MOVE som nasjonalt kontaktpunkt for Norge. Bane NOR er også engasjert i aktiviteter og tiltak, og alle interesserte aktører er velkomne til å delta.  

Vurdering

Beslutningen om at 2021 skal bli jernbanens år er ikke markert som EØS-relevant. Dette er likevel ikke avgjørende for vurderingen av EØS-relevans. Beslutningen må anses å falle utenfor EØS-samarbeidets forpliktende deler, men den kan sies å være en type samarbeid som faller inn under EØS-avtalens del VI om frivillig samarbeid. Det vises i den forbindelse til EØS-avtalens artikkel 78 som slår fast at partene skal styrke og utvide samarbeidet på blant annet miljøområdet. Dette samarbeidet er forutsatt regulert gjennom innlemmelse i protokoll 31, jf. EØS-avtalens artikkel 84. Andre beslutninger om europeiske år er tatt inn i protokoll 31 til EØS-avtalen. Det er uansett mulig for norske aktører delta i aktivitetene selv om beslutningen ikke tas inn i EØS-avtalen og gjøres til norsk rett, siden Norge allerede deltar i arbeidet til flere av EU-institusjonene som vil ha aktiviteter knyttet til Year of rail.  

Forslaget er akseptabelt for Norge.  

Andre opplysninger

Det er opprettet en egen nettside for jernbanens år: Language selection | EUROPEAN YEAR OF RAIL (europa.eu)

Les mer om markeringer av europeiske år her: https://europa.eu/european-union/about-eu/european-years_en

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2020)78
Rettsaktnr.: 2020/2228
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D2228

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.02.2021
Frist returnering standardskjema: 10.06.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker