Bagatellmessig støtte til SGEI - forlengelse og unntak for foretak i vanskeligheter

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1474 av 13. oktober 2020 om endring av forordning (EU) nr. 360/2012 for så vidt angår forlengelse av dens anvendelsesperiode og en tidsbegrenset unntak for foretak i vanskeligheter for å ta høyde for konsekvensene av covid-19-pandemien

Commission Regulation (EU) 2020/1474 of 13 October 2020 amending Regulation (EU) No 360/2012 as regards the prolongation of its period of application and a time-bound derogation for undertakings in difficulty to take into account the impact of the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2020

Spesialutvalg: Offentlig støtte

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XV. Statsstøtte

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1474 Bagatellmessig støtte til SGEI - forlengelse og unntak for foretak i vanskeligheter ble vedtatt av Kommisjonen 13. oktober 2020. 

Dersom forordningen innlemmes i EØS-avtalen, må den gjennomføres i norsk rett ved endring av forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 

Det er ikke nødvendig å fremsette en stortingsproposisjon om innhenting av Stortingets samtykke i forkant av EØS-komiteens eventuelle beslutning om å innlemme rettsakten. Det vises i den forbindelse til at beslutningen ikke vil anses som en sak av særlig viktighet, jf. Grunnloven § 26 annet ledd. 

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1474 Bagatellmessig støtte til SGEI - forlengelse og unntak for foretak i vanskeligheter forlenger kommisjonsforordning 360/2012 om bagatellmessig støtte til SGEI. Forordning 360/2012 utløp opprinnelig 31. desember 2018, men ble forlenget til 31. desember 2020 ved kommisjonsforordning (EU) 2018/1923. EØS-notat om forordning 360/2012 finnes her: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2011/okt/bagatellmessig-stotte---sgei/id2432864/

Forlengelsen av forordning 360/2012 sin anvendelsesperiode er en følge av den store revisjonsprosessen av regelverket om offentlig støtte som for tiden pågår i EU, se forordning (EU) 2020/1474 fortalen avsnitt 4. Kommisjonen ønsker å forlenge gjeldene regelverk, slik at man får tid til en god revisjonsprosess. 

Bakgrunnen for å ha særlige regler om bagatellmessig støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning (services of general economic interest - forkortet til SGEI), er at kompensasjon for utførelsen av slike tjenester på visse vilkår ikke anses for å påvirke samhandelen og/eller vri eller true med å vri konkurransen. Dette gjelder selv i tilfeller hvor kompensasjonen overskrider støttetaket på 200.000 euro som følger av den generelle forordningen om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning 1998/2006). Slike støttetiltak anses ikke for å oppfylle alle vilkårene i traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) artikkel 107(1) (tilsvarer EØS-avtalen artikkel 61(1)), og er derfor unntatt fra notifikasjonsplikt i TEUV artikkel 108(3) (tilsvarer ODA protokoll 3 Del I artikkel 1(3) jf. Del II artikkel 2). Dette forenkler regelanvendelsen og utvider det nasjonale handlingsrommet for å gi offentlig støtte. 

Forordning 360/2012 kommer kun til anvendelse på støtte til foretak som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning. Støtte vil bare anses som bagatellmessig i henhold til denne forordningen dersom den samlede støtten til foretaket ikke overstiger 500 000 euro over tre regnskapsår. Forordningen gjelder i utgangspunktet for alle sektorer. Det gjøres imidlertid en rekke unntak fra dette utgangspunktet, og forordningen angir en uttømmende opplisting av hvilke sektorer som ikke omfattes. Forordningen får eksempelvis ikke anvendelse på støtte til foretak innenfor fiskeri, akvakultur og primærproduksjon av landbruksprodukter (samt enkelte former for foredling og omsetning av landbruksprodukter, forutsatt at visse vilkår er oppfylt). Dette samsvarer i stor grad med de produktene som er unntatt fra EØS-avtalens virkeområde, jf. EØS-avtalen artikkel 8. Videre gjelder ikke forordningen  for foretak innenfor visse deler av vegtransportsektoren. Det er heller ikke tillatt å gi bagatellmessig støtte til eksportrelaterte aktiviteter og til foretak i kullsektoren. Endelig er det under forordning 360/2012 artikkel 1 nr. 2 bokstav h ikke anledning til å gi støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter. Det er denne begrensningen for foretak i økonomiske vanskeligheter som endres gjennom forordning (EU) 2020/1474 Bagatellmessig støtte til SGEI - forlengelse og unntak for foretak i vanskeligheter, og som er kjernen i dette EØS-notatet. Se mer om dette nedenfor under sakkyndige instansers merknader.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1474 Bagatellmessig støtte til SGEI - forlengelse og unntak for foretak i vanskeligheter må gjennomføres ved endring av forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte, se https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2008-11-14-1213. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forlengelse av gjeldende rett (dvs kommisjonsforordning 360/2012) har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. 

Den begrensede endringen hva gjelder adgang til å gi støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter vil imidlertid kunne få visse økonomiske konsekvenser, ved at det kan gis offentlig støtte til flere foretak enn tidligere. Se mer om "foretak i økonomiske vanskeligheter" under sakkyndige instansers merknader nedenfor. 

Sakkyndige instansers merknader

EU-kommisjonen vedtok 13. oktober 2020 å forlenge forordning 360/2012 (som utløper 31. desember 2020) til 31. desember 2023.

Samtidig vedtok Kommisjonen en endring i vilkåret i forordning 360/2012 artikkel 1 nr. 2 bokstav h om at støtte som er hjemlet i forordningen ikke kan gis til foretak som er i "økonomiske vanskeligheter" på tidspunktet støtten tildeles. Formålet med det opprinnelige forbudet i forordning 360/2012 artikkel 1 nr. 2 bokstav h er å forhindre at staten bruker offentlig støtte for å holde liv i selskaper som ikke er levedyktige, da dette anses som særlig skadelig for konkurransen. Som følge av COVID-19-utbruddet er imidlertid svært mange foretak, som under normale markedsforhold ville vært levedyktige, kommet i økonomiske vanskeligheter. Disse selskapene er i dag avskåret fra å motta støtte under støtteordninger som er hjemlet i forordning 360/2012 om bagatellmessig støtte til SGEI.

For å unngå at selskaper som ville vært levedyktige under normale forhold må legge ned som følge av COVID-19, har derfor Kommisjonen i forordning (EU) 2020/1474 Bagatellmessig støtte til SGEI - forlengelse og unntak for foretak i vanskeligheter endret forordning 360/2012 artikkel 1 nr. 2 bokstav h om foretak i økonomiske vanseligheter. Forordning (EU) 2020/1474 artikkel 1 slår fast at 360/2012 artikkel 1 nr. 2 bokstav h skal endres til at forordningen kommer til anvendelse på foretak som ikke var i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019 (dvs før COVID-19 inntraff), men som ble foretak i økonomiske vanskeligheter i perioden 1. januar 2020 til 23. juni 2021. Denne endringen innebærer at selskaper som er kommet i "økonomiske vanskeligheter" som direkte følge av COVID-19, vil kunne motta støtte under ordninger som er hjemlet i forordning 360/2012.

Endringen er for øvrig i tråd med det som gjelder under de særskilte COVID-støtteretningslinjene (Temporary Framework), som Kommisjonen vedtok i mars 2020, og som flere av de norske COVID-støtteordningene er hjemlet i. Se mer om Kommisjonens tiltak mot COVID-19 i forordning (EU) 2020/1474 fortalen avsnitt 6.

Inntil forordning (EU) 2020/1474 Bagatellmessig støtte SGEI - forlengelse og unntak for foretak i vanskeligheter er tatt inn i EØS-avtalen, kan ikke Norge gi bagatellmessig støtte til foretak i økonomiske vanskeligheter som utfører tjenester av allmenn økonomisk betydning.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1474
Basis rettsaktnr.: EU 360/2012
Celexnr.: 32020R1474

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.10.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: