Ca-IDAH som EF-gjødsel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1666 av 10. november 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2003/2003 om gjødsel for inkludering av en ny type gjødsel i vedlegg I

Commission Regulation (EU) 2020/1666 of 10 November 2020 amending Regulation (EC) No 2003/2003 of the European Parliament and of the Council relating to fertilisers for the purpose of including a new type of EC fertiliser in Annex I

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet og Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den eneste endringen som følge av denne forordningen er at i liste D, med oversikt over sekundære næringsstoff, i vedlegg I til forordning (EU) 2003/2003 legges det til en ny rad 2.3 med CaIDAH. Det er krav til minimum 9% CaO kjelatert med IDAH.

Bakgrunnen for endringen er at industrien har foreslått inkludering av en ny kjelatdanner, kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH). Denne nye kjelatdanneren tilfredsstiller kravene til inkludering i gjødselforordningen, og legges derfor til i listen over tillatte former av kalsium. Chelatdanneren som er søkt om, CaIDAH, er svært lik en kjelatdanner som allerede er tillatt, iminodisuccinsyre (IDAH).

Næringsstoffer som er tilsatt kjelatdannere er ofte mer stabile i produktet og bedrer tilgjengeligheten av næringsstoffer for planter. Inkludering av stoffet har vært diskutert på flere møter siden 2016, men det har blant annet manglet REACH registrering. Stoffet er nå registrert. Saken ble vedtatt med skriftlig avstemming.

Ca-IDHA er utviklet som svar på forespørsler fra hagebrukssektoren om å utvikle alternativer til eksisterende kalsiumkilder, som under noen omstendigheter kan føre til skader på blader ved bladsprøyting.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 9. november 2005 nr. 1313 om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Endringen forventes å ha ingen eller svært liten betydning for den norske næringen og for norske myndigheter. Den nye kjelatdanneren er vurdert til å ikke ha uakseptable virkninger på helse og miljø i de konsentrasjonene som benyttes.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1666
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1666

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2020
Frist returnering standardskjema: 23.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: