CO2-utslippskrav til varebiler: vekt av nye varebiler registrert i 2016-2018

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1590 av 19. august 2020 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 for å ta hensyn til vektutviklingen til nye lette nyttekjøretøyer som ble registrert i 2016, 2017 og 2018

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1590 of 19 August 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council in order to take into account the evolution of the mass of new light commercial vehicles registered in 2016, 2017 and 2018

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Forordningen ble vedtatt 19. august 2020 og publisert i Den europeiske unions tidende 30. oktober 2020. Rettsakten har ikrafttreden 19. november 2020. 

Forordningen var på offentlig høring i november 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 76/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Sammendrag av innhold

Basisforordning (EU) 2019/631 skal bidra til reduksjon i klimagassutslipp og setter målkrav om gjennomsnittlige CO2-utslipp fra nye person- og varebiler som registreres i EU/EØS-området. Målkravene retter seg mot bilfabrikantene. Gjennomsnittsmålet fordeles mellom bilfabrikantene, og den enkelte fabrikant blir tildelt sine spesifikke utslippsmål etter en fastsatt formel hvor kjøretøyets vekt er en av komponentene. Dette innebærer at tyngre kjøretøy kan slippe ut mer enn lettere kjøretøy. På den måten tas det høyde for at det finnes ulike bilsegmenter og det tilstrebes at det stilles rimelige krav til alle fabrikanter. 

I basisforordningens vedlegg I er det angitt hvordan bilfabrikantenes spesifikke utslippsmål for CO2 skal beregnes. Til beregningen benyttes en gjennomsnittsvekt, M0. Verdien av gjennomsnittsvekten skal justeres regelmessig for å ta høyde for endringer i den gjennomsnittlige vekten for de nye varebilene som registreres i unionen. Forordning (EU) 2020/1590 endrer forordning (EU) 2019/631 og setter ny verdi for gjennomsnittsvekten M0 nevnt i del B, punkt 4 i vedlegg I. Verdien er basert på data om kjøretøyenes vekt i kjøreklar stand fra rapporteringer for kalenderårene 2016, 2017 og 2018, og er vektet etter antallet nye registreringer i hvert referanseår. Den nye M0-verdien for varebiler for kalenderårene 2021, 2022 og 2023 settes til 1 825,23 kg. For kalenderåret 2020 er M0 1 766,4 kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Basisforordning (EU) 2019/631 er implementert i forskrift om krav til CO2-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler. Forordning (EU) 2020/1590 foreslås tatt inn i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen av forordningen antas ikke å få økonomiske konsekvenser for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative kostnader utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten vil gå via hurtigprosedyren, og vil derfor ikke bli behandlet i spesialutvalget.

Vurdering

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1590
Basis rettsaktnr.: 2019/631
Celexnr.: 32020R1590

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.08.2020
Frist returnering standardskjema: 02.10.2020
Dato returnert standardskjema: 02.10.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 76/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.11.2020
Høringsfrist: 11.12.2020
Frist for gjennomføring: 06.02.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 13.02.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.02.2021

Lenker