Endring av forordning 1008/2008 - lisenser

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2020/2115 av 16. desember 2020 om endring av forordning (EF) nr. 1008/2008 så langt det gjelder midlertidig forlengelse av ekstraordinære tiltak for å håndtere konsekvensene av Covid-19-pandemien på lisensområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2115 of 16 December 2020 amending Regulation (EC) No 1008/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the temporary extension of exceptional measures to address the consequences of the COVID-19 pandemic with regard to operating licences

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Saken gjelder midlertidige endringer i lisensreglene.

I henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 skal medlemslandene suspendere eller inndra lisensen til et flyselskap som antas ikke å kunne oppfylle sine forventede økonomiske forpliktelser de neste 12 måneder. Alternativt kan myndighetene gi en midlertidig lisens til slike flyselskaper. En slik midlertidig lisens er imidlertid i hovedsak ment for flyselskaper som er under omstrukturering. Erfaringen har vist at bruk av midlertidige lisenser ofte sender negative signaler til markedet om et flyselskaps evne til å overleve, noe som igjen forverrer de økonomiske problemene.

Det er sannsynlig at mange flyselskaper, som hadde en sunn økonomi før krisen, nå vil havne i en likviditetsskvis som kan føre til at statene i henhold til gjeldende regelverk er forpliktet til å suspenderes eller inndra lisensen, eventuelt erstatte den med en midlertidig lisens.

Det ble derfor vedtatt gjennom endringsforordning (EU)  2020/696 at medlemsstatene kan gjøre unntak fra denne formelle forpliktelsen i perioden 20. mars 2020 til 31. desember 2020 når den økonomiske situasjonen skyldes pandemien og det er en realistisk mulighet for tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon i løpet av de kommende 12 måneder. Det forutsettes at flysikkerheten ikke kommer i fare, samt at statene opprettholder sine forpliktelser til å overvåke den økonomiske utviklingen i flyselskapene. Forordningen åpner også for at kommisjonen kan forlenge perioden ved delegert myndighet.

Antall flyreiser i europeisk luftrom i september 2020 var 53% under nivået samme måned i 2019. Prognoser utgitt av Eurocontrol 14. september 2020 anslår en 50% trafikkgjenoppretting innen februar 2021. Det forventes at gjenoppretting av flytrafikken til 2019 nivå vil bli en langvarig prosess.

De midletidige tiltakene gjelder frem til 31. desember 2020. Det er nå besluttet å forlenge varigheten av midlertidige tiltak til 31. desember 2021.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Endringsforordningen kan gjennomføres gjennom endring av forskrift 12. august 2011 nr. 833. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen har ingen særlige økonomiske og administrative konsekvenser for norske aktører og myndigheter. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet støtter videreføring av disse tiltakene og ser ikke noen negativ effekt av det så lenge sikkerhet ivaretas.

Rettsakten følger en særlig hurtigprosedyre og behandles ikke i Spesialutvalget for transport. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2115
Basis rettsaktnr.: 1008/2008
Celexnr.: 32020R2115

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.01.2021
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema: 06.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: