ETS-kvotemengde fra 2021

Kommisjonsbeslutning (EU) 2020/1722 av 16. november 2020 om samlet antall kvoter som skal utstedes i EUs kvotesystem i 2021

Commission Decision (EU) 2020/1722 of 16 November 2020 on the Union-wide quantity of allowances to be issued under the EU Emissions Trading System for 2021

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.11.2020

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 16. november 2020. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. oktober 2021 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 311/2021. 

Rettsakten krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Sammendrag av innhold

EUs kvotesystem ble etablert gjennom direktiv 2003/87/EF. Kvotesystemet setter et tak på utslippene fra blant annet industri, kraftproduksjon, petroleumsutvinning og luftfart. Antall kvoter som utstedes reduseres med 2,2 prosent for hvert år. På den måten bidrar kvotesystemet til å redusere utslippene fra virksomhetene som omfattes av systemet. 

Gjennom kommisjonsbeslutning 2010/634/EU, som endret ved beslutning 2013/448/EU, ble det besluttet at 2 084 301 856 kvoter skulle gjøres tilgjengelig for de stasjonære kvotepliktige virksomhetene i 2013. Antall kvoter som skal gjøres tilgjengelig for de stasjonære kvotepliktige virksomhetene i 2021 fastsettes gjennom rettsakten til 1 571 583 007. Dette tallet tar hensyn til at Storbritannia har besluttet å tre ut av kvotesystemet med virkning fra 1.1.2021.

Storbritannias uttreden har også gjort det nødvendig å beregne på nytt hvor mange kvoter som skal tas ut av sirkulasjon hvert år som følge av den årlige nedtrappingen på 2,2 %. Fra 2021 skal antall kvoter som utstedes reduseres med 43 003 515 kvoter per år. Med en årlig nedtrapping på drøyt 43 millioner kvoter per år vil det følgelig bli utstedt om lag 1 528 500 000 kvoter i 2022, 1 485 500 000 kvoter i 2023 og så videre. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten fastsetter et tall for antall kvoter i EUs kvotesystem og krever ikke gjennomføring i norsk rett. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten angir antall kvoter i EUs kvotesystem og har ikke spesielle økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge - utover det som følger av at Norge deltar i kvotesystemet. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for miljøsaker (skriftlig prosedyre fra 23.11.20 til 01.12.20), der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettakten angir antall kvoter i EUs kvotesystem der Norge deltar på linje med EU-landene. Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2020)7704
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1722
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1722

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.11.2020
Frist returnering standardskjema: 10.03.2021
Dato returnert standardskjema: 07.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 311/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: