EØS-notatbasen

Forordning 2020/1040 om endring av overgangsordningene i forordning 2016/1628 om krav mv til forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner.

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1040 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens overgangsordninger for å ta hensyn til virkningene av covid-19krisen

Regulation (EU) 2020/1040 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards its transitional provisions in order to address the impact of the COVID-19 crisis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.11.2020

Spesialutvalg: Indre marked

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Europakommisjonen vedtok 15. juli 2020 forordning (EU) 2020/1040 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens overgangsordninger for å ta hensyn til virkningene av covid-19-krisen. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 17. juli 2020. Den har tilbakevirkende kraft og kom til anvendelse i EU fra 1. juli 2020.
Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.
Forordningen er EØS-relevant og ligger per dags dato til behandling hos EØS-komiteen og denne vil, ved vedtak, innlemmes i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer overgangsordninger tilknyttet basisrettsakten forordning (EU) 2016/1628 om krav vedrørende utslippsgrenser og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner grunnet covid-19krisen.
Basisrettsaken får anvendelse på motorer som er montert i et bredt utvalg av maskiner, slik som håndholdte motorsager, snøfresere, snøscootere, enkelte typer vannfartøyer, anleggsmaskiner, lokomotiver mm. Forordningen fastsetter krav knyttet til utslippsverdier for luftforurensing for forskjellige kategorier av motorer til mobile ikke-veigående maskiner samt tidspunkt for endelig utfasing av slike motorer, da gruppert i forskjellige trinn. Trinnkravene er gradvis blitt skjerpet, og fra 2019-2021 trer trinnkrav V i kraft.


Covid-19-pandemien har ført til forstyrrelser i forsyningskjeden for kritiske deler og komponenter for motorer omfattet av basisrettsakten. Pandemien har ført til at produsenter av mobile ikke-veigående maskiner ikke har kunnet sikre en omsetning av motorer omfattet av «trinn V» innen fastsatt frist. Etter fastsatt frist vil maskinprodusentene ikke lenger lovlig kunne bringe disse maskinene i omsetning på det europeiske markedet. Skulle ikke fristene for maskinens produksjonsdato og for å bringe motoren/ maskinen i omsetning forlenges ville dette kunne føre til store økonomiske tap for maskinprodusentene. For å sikre et velfungerende indre marked, skape rettsikkerhet og unngå mulige markedsforstyrrelser anser EU en forlengelse av nødvendig.

Forordning 2016/1628 artikkel 58 nr. 5 fastsetter frister for når forskjellige kategorier motorer omfattet av "trinn V" kan bringes i omsetning. Utgangspunktet er at det gjelder en overgangsperiode på 24 måneder fra de datoer som er fastsatt i forordningens bilag III, jf. forordningens artikkel 3 nr. 31 som definerer overgangsperioden og artikkel 58 nr. 5 første ledd. For at disse motorene/ maskinene skal kunne bringes i omsetning i overgangsperioden er det imidlertid også et vilkår at produksjonsdatoen for maskinen ikke er lenger enn 18 måneder etter begynnelsen av overgangsperioden. For motorer af underkategorier til kategori NRE, som har fristdato fastsatt i bilag III for omsetning af trinn V-motorer den 1. januar 2020, skal overgangsperioden og 18-måneders perioden forlenges med ytterligere 12 måneder for originalutstyrsfabrikanter med en samlet årlig produksjon på under 100 enheter av mobile ikke-veigående maskiner utstyrt med forbrenningssmotor, jf forordning 2020/ 1040 art. 1 nr. 1 bokstav a. Kravet vedrørende fabrikantens produksjon gjelder likevel ikke for motorer som monteres i mobile kraner, jf. art. 1 nr. 1 bokstav b. Dette innebærer at fristen for å bringe disse motorene/ maskinene i omsetning utsettes fra 31. desember 2021 til 31.desember 2022 og at fristen for produksjon av maskinen utsettes fra 30. juni 2021 til 30. juni 2022.  Fristen for å bringe i omsetning og for produksjon utsettes også med 12 måneder for alle underkategorier av motorer som har frist fastsatt i bilag III for omsetning af trinn V-motorer 1. januar 2019, jf. forordning 2020/1040 art. 1 nr. 1 bokstav c. Dette innebærer at fristen for å bringe motoren/ maskinen i omsetning utsettes fra 31. desember 2020 til 31.desember 2021 og at fristen for produksjon av maskinen utsettes fra 30. juni 2020 til 30. juni 2021. Denne utsettelsen gjelder likevel ikke formotorer i kategori NRS med en motoreffekt som er mindre enn 19 kW og er til bruk i snøfresere da disse har egne overgangsregler. Ifølge endringsforordningens artikkel 1 nr. 2  er perioden hvor overgangsmotorer kan bringes i omsetning begrenset til 36 måneder fra datoen i bilag III for omsetning av motorer for disse motorene.

Fristutsettelsen avhjelper de økonomiske konsekvenser som ellers ville rammet motorfabrikanter med slike maskiner på lager, noe som innad i EU antas å omfatte ca. 40. 000 motorer.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett.
Forordning 2016/1628 er i dag gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i vedlegg XII til forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften). Henvisning om at forordning 2016/1628 er endret ved forordning 2020/1040 må inntas i dette vedlegget.
 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføringen antas, ut over ordinært regelverksarbeid, ikke å ha administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.
I Norge er det noen få store og internasjonale maskinprodusenter. For norske maskinprodusenter med maskiner som omfattes av fristforlengelsen vil endringen være positiv i og med at disse maskinene dermed lovlig vil kunne bringes i omsetning, og maskinprodusentene unngår økonomiske tap. Gjennomføringen anses ikke å ha større negative konsekvenser for norske aktører.
Fristforlengelse vil imidlertid kunne føre til en senere utfasing av grenseverdiene for forurensende motorer enn planlagt. Utvidelsen er begrenset til ett år, og eventuelle negative miljøkonsekvenser vil dermed være tidsavgrenset. 

Sakkyndige instansers merknader

Arbeidstilsynet anser, etter en helhetlig vurdering, at de positive virkningene av en fristforlengelse av nevnte trinnkrav, og samfunnsnytten knyttet denne forlengelsen, overstiger eventuelle negative miljøkonsekvenser.

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.
Forordningen medfører behov for endring i vedlegg XII til maskinforskriften.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)233
Rettsaktnr.: 2020/1040
Basis rettsaktnr.: Forordning 2016/1628
Celexnr.: 32020R1040

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker