Forordning om ad-hoc modulen "jobbferdigheter" og tema "pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet" innenfor arbeidskraftsstatistikk

Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2020/1642 av 5. november 2020 som spesifiserer de tekniske elementene i datasettet for ad-hoc modulen for 2022 om «jobbferdigheter» og variable som skal samles inn hvert 8. år for tema «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» for arbeidskraftsområdet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

Commission implementing regulation (EU) 2020/1642 of 5 November 2020 specifying the technical items of the data set for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain in accordance with Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.11.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er til vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU består av ett sett kjernevariabler, som samles inn kvartalsvis, årlig og to-årlig, samt et system bestående av seks ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og to ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår tekniske forhold ved variablene for ett av ad-hoc temaene – «jobbferdigheter» som skal samles inn i 2022. Forordningen fastslår også variable for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» som skal samles inn hvert åttende år fra og med 2023.

Formålet med modulen for jobbferdigheter er å gi grunnlagsdata for å kartlegge yrker med risiko for å bli automatisert som følge av teknologiske fremskritt og komplementere ISCO-informasjon[1] om yrker etter type oppgaveprofil og ulike oppgaver forbundet med ulike yrker. Variablene for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» har tatt utgangspunkt i tilsvarende moduler samlet inn i 2006 og 2012. Fokus er å beskrive status ved førstegangs mottak av pensjon og arbeidsmarkedssituasjon på det tidspunktet.

Variable og detaljerte spesifikasjoner for disse to temaene er gjengitt i vedlegget til forordningen.

[1] International Standard Classification of Occupations (ISCO)

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen/europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1642
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R1642

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 31.07.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema: 06.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker