Forordning om ad-hoc modulen «jobbferdigheter» og tema «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» innenfor arbeidskraftsstatistikk

Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 2020/1640 av 12. august 2020 som supplerer europaparlaments og rådsforordning 2019/1700 med antall og titler på variable for ad-hoc modulen «jobbferdigheter» og variable som samles inn hvert 8. år for tema «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» for arbeidskraftsområdet

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1640 of 12 August supplementing Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council by specifying the number and the title of the variables for the 2022 ad hoc subject ‘job skills’ and the eight-yearly variables on ‘pension and labour market participation’ in the labour force domain

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.11.2020

Spesialutvalg: Statistikk

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XXI. Statistikk

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 2019/1700 danner det generelle rammeverket for europeisk statistikk for personer og husholdninger (IESS) som inkluderer den europeiske arbeidskraftsundersøkelsen (AKU). AKU består av ett sett kjernevariabler, som samles inn kvartalsvis, årlig og to-årlig, samt et system bestående av seks ordinære moduler som gjentas med faste mellomrom og to ad-hoc moduler som kombineres over en åtteårsperiode. Denne forordningen fastslår antall og titler på variable for ett av ad-hoc temaene – «jobbferdigheter» som skal samles inn i 2022 og for temaet «pensjon og deltakelse i arbeidsmarkedet» som skal samles inn hvert åttende år fra og med 2023.

Variabelnavn og identifikatorer for disse to temaene er gjengitt i vedlegget til forordningen. Det skal samles inn 11 variable for hver av de to temaene og forordningen oppfyller betingelsene til antall variable for mer detaljerte tema i AKU gitt av rammeforordningen (EU) nr. 2019/1700 og forordningen for arbeidskraftområdet (EU) nr. 2019/2240.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Statistisk sentralbyrå har deltatt i drøftingene av forslaget. Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser

De økonomiske og administrative kostnadene forbundet med etterlevelse av forordningen er beskrevet i vurderingen av rammeforordningen (EU) nr. 2019/1700.

De økonomiske og administrative konsekvensene vil bli dekket innenfor SSBs til enhver tid gjeldende budsjett, med eventuell tilleggsfinansiering fra EU-tilskudd eller markedsoppdrag.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Statistisk sentralbyrå, som finner den relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/1640
Basis rettsaktnr.: (EU) 2019/1700
Celexnr.: 32020R1640

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.08.2020
Frist returnering standardskjema: 26.11.2020
Dato returnert standardskjema: 09.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker