Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1760 av 25. november 2020om godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter, inkludert purker, andre enn ammende purker, til nytte for diende smågris (innehaver av godkjenningen: Chr. Hansen A/S)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1760 of 25 November 2020concerning the authorisation of the preparation of Bacillus subtilis DSM 25841 as a feed additive for all porcine species, including sows, other than lactating sows in order to have a benefit in suckling piglets (holder of authorisation Chr. Hansen A/S)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av et preparat av Basillus subtilis (DSM 25841) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ i fôr og drikkevann. Det er godkjent for alle svinearter (inkludert purker), men er ikke godkjent for purker for å ha effekt for diende smågris. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det har også effekt med et minsteinnhold på 5x108 CFU/fullfôr og 1,7x108 CFU/drikkevann. Ved bruk i drikkevann må man sørge for at det er homogent innblandet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1760
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1760

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2020
Frist returnering standardskjema: 08.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker