Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2116 av 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av Echerichia coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av dets bruksbetingelser til andre fisk med finner, og oppheving av forordning (EF) nr. 244/2007

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2116 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of L-histidine monohydrochloride monohydrate produced by Escherichia coli ATCC 9637 as a feed additive for salmonids and its extension of use to other finfish, and repealing Regulation (EC) No 244/2007

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder L-histidin monohydrokorid monohydrat produsert ved hjelp av Escherichia coli (ATCC 9637) ble i 2007 godkjent (forordning 244/2007) som ernæringsmessig tilsetningsstoff for laksefisk. Søker har bedt om at tilsetningsstoffet får fornyet godkjenning for alle fisk, og med ny bakteriestamme: Escherichia coli (NITE SD 00268). EFSA vurderer tilsetningsstoffet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. L-histidin monohydrokorid monohydrat er en effektiv aminosyrekilde for fisk. Tilsetningsstoffet skal merkes med: «Tilsetning med L-histidin monohydrokorid monohydrat skal begrenses til å dekke det ernæringsmessige behovet for histidin for fisken, som er avhengig av fysiologisk tilstand, ytelsesnivå, miljøforhold, innhold av andre aminosyrer og innhold av essensielle sporstoffer som kobber og sink». Det er forslått en overgangsperiode for merking med den nye bakteriestammen (6 mnd. for tilsetningsstoffet, 12 mnd. for fôrmidler og 24 mnd. for fôrblandinger).

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2116
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2116

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2021
Frist returnering standardskjema: 29.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker