Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1799 av 30. november 2020 om godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler (innehaver av godkjenningen: Andrés Pintaluba S.A.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1799 of 30 November 2020 concerning the authorisation of a preparation of 6-phytase produced by Komagataella phaffii CGMCC 12056 as a feed additive for laying hens and other laying birds (holder of authorisation: Andrés Pintaluba S.A)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av enzymet 6-fytase som avlteknisk tilsetningsstoff. Det er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Komagataella phaffi (CGMCC 12056). Enzymet er fra tidligere godkjent for en rekke arter og er nå søkt godkjent for verpehøns og andre eggleggende fugler. Det er ikke rester av mikroorganismen eller rekombinant DNA i preparatet. EFSA vurderer at preparatet også er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA konkluderer at preparatet har effekt ved å forbedre fordøyeligheten av fosfor hos eggleggende fugler over et minsteinnhold på 300 U/kg fullfôr. Det skal merkes med at det kan brukes i fôr med mer enn 0,23% fytinbundet fosfor.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1799
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1799

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.12.2020
Frist returnering standardskjema: 15.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker