Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1761av 25. november 2020 om godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av Escherichia coli KCCM 80109 og Escherichia coli KCCM 80197 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1761 of 25 November 2020 concerning the authorisation of L-cysteine hydrochloride monohydrate produced by fermentation with Escherichia coli KCCM 80109 and KCCM 80197 as a feed additive for all animal species

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder godkjenning av L-cystein monohydroklorid monhydrat (C3H7NO2S HCL H2O) som aromastoff i fôr for alle dyr. Tilsetningsstoffet er produsert ved hjelp av to ikke-genmodifiserte stammer av Escherichia coli (KCCM 80109 og KCCM80197). Bakteriestammene oppfyller QPS kriteriene (ikke toksisk eller resistent for antibiotika). EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Dette tilsetningsstoffet er et godkjent aromastoff i mat og det er forventet å ha samme effekt i fôr. Det skal merkes med anbefalt størsteinnhold på 25 mg/kg.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1761
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1761

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.11.2020
Frist returnering standardskjema: 08.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker