Fôrvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2119 av 16. desember 2020 om fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter (avvente), oppfôringskyllinger, livkylling, alle mindre utbredte fuglearter til oppfôring eller egglegging, og oppheving av forordning (EU) nr. 1117/2010 og (EU) nr. 849/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2119 of 16 December 2020 concerning the renewal of the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for all porcine species (weaned), chickens for fattening, chickens reared for laying, all minor avian species for fattening and all minor avian species reared for laying and repealing Regulations (EU) No 1117/2010 and (EU) No 849/2012 (holder of authorisation Vetagro SpA)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 23.03.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av et preparat bestående av en blanding av sorbinsyre (16,7%), sitronsyre (25%), tymol (1,7%) og vanillin (1%). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avltekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen ‘andre avltekniske tilsetningsstoffer’ for slaktekylling, livkylling, alle mindre fuglearter til slakt og avl, og avvent smågris. I den fornyede godkjenningen er preparatet også godkjent for alle svinearter (avvent).   EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har effekt over et minsteinnhold på 200 mg/kg fullfôr for slaktekylling, livkylling og mindre fuglearter, og 1000 mg/kg fullfôr for alle svinearter. Preparatet skal merkes med at når ulike kilder til sorbinsyre og/eller sitronsyre benyttes i fôret må ikke totalt størsteinnhold for disse overskrides.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/2119
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R2119

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2020
Frist returnering standardskjema: 29.01.2021
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 19.10.2020
Høringsfrist: 02.12.2020
Frist for gjennomføring:

Lenker