MC-forordningen: endringsbestemmelser om visse kjøretøy i gruppe L i forbindelse med covid-19-pandemien

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1694 av 11. november 2020 om endring av forordning (EU) nr. 168/2013 med hensyn til særlige bestemmelser for restkjøretøy i gruppe L i forbindelse med covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2020/1694 of the European Parliament and of the Council of 11 November 2020 amending Regulation (EU) No 168/2013 as regards specific measures on L-category end-of-series vehicles in response to the COVID-19 outbreak

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt 11. november 2020 og trådte i kraft i EU 14. november 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 19.03.21, beslutning nr. 99/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 26.03.21, og Form 1 ble sendt ESA samme dag.

Sammendrag av innhold

Nylig vedtatt forordning (EU) 2020/1694 endrer basisforordning (EU) nr. 168/2013 om godkjenning av mopeder og motorsykler. Bakgrunnen for endringene er:

Koronapandemien har forårsaket forstyrrelser i leveringskjeden av kritiske deler og komponenter til kjøretøy i gruppe L (mopeder og motorsykler). Samtidig har det vært et vesentlig fall i etterspørselsen av slike kjøretøy. Dette har medført betydelige forsinkelser for fabrikantene i å tømme sine lagre av Euro 4-kjøretøy som i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013 har siste dato for ordinær registrering 31. desember 2020. Fra 1. januar 2021 gjelder krav om Euro 5, og EU-typegodkjenningen for Euro 4-kjøretøy er ikke lenger gyldig.

Artikkel 44 i forordning (EU) nr. 168/2013 gir bestemmelser om restkjøretøy. Restkjøretøyreglene innebærer at fabrikanter gis mulighet til å få unna sitt lagerhold ved å gjøre tilgjengelig på markedet og registrere kjøretøy i gruppe L hvis EU-typegodkjenning ikke lenger er gyldig som følge av at et nytt krav har trådt i kraft. Restkjøretøyreglene er antallsbegrenset og tidsbegrenset. Med tanke på de ekstraordinære omstendighetene som krisen med covid-19 har forårsaket, og for å unngå potensielle markedsforstyrrelser, endres forordning (EU) nr. 168/2013 til å omfatte særskilte tiltak for restkjøretøy i gruppe L som er berørt av koronapandemien, og det innføres en ny artikkel 44 a).

Antallet restkjøretøy av en kjøretøytype skal etter artikkel 44 a) ikke overstige det antallet Euro 4-kjøretøy som var på lager per 15. mars 2020. En fabrikant som ønsker å benytte unntaket etter artikkel 44 a), må søke myndighetene i det enkelte land hvor de aktuelle Euro 4-kjøretøyene skal registreres. Registreringsperioden etter denne bestemmelsen er til og med 31. desember 2021, mot 24 måneder for ferdigoppbygde og 30 måneder for etappevis ferdigoppbygde kjøretøy etter den ordinære restkjøretøybestemmelsen i artikkel 44. På samsvarssertifikatet (CoC) til kjøretøy som benytter dette unntaket skal det gjøres en særlig anmerking - "2021 - restkjøretøy". Videre skal medlemsstatene innen 1. juli 2021 informere EU-kommisjonen om antallet kjøretøy som er tildelt status som restkjøretøy etter denne nye bestemmelsen. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Basisforordningen er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 560 om godkjenning av moped og motorsykkel (motorsykkelforskriften). Denne forordningen vil bli implementert i samme forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Statens vegvesen behandler søknader om registrering av restkjøretøy, og vil også håndtere søknader etter denne nye unntaksbestemmelsen. Nytt er det at EU-kommisjonen skal informeres om det antallet kjøretøy som innvilges unntak etter ny restkjøretøybestemmelse. Det fremgår ikke av forordningen hvordan dette skal skje i praksis eller om det på et senere tidspunkt vil komme en rettsakt som beskriver gjennomføringen. Likevel, det følger av EØS-avtalen at når EUs medlemsstater skal oversende opplysninger til Europakommisjonen, skal EFTA-statene oversende slike opplysninger til EFTAs overvåkningsorgan, ESA. Dette er en konsekvens av EØS-avtalens to-pilarsystem. Statens vegvesen vil derfor oversende slik informasjon til ESA, ev. til ESA og EU-kommisjonen i parallell. Restkjøretøybestemmelsen i ny artikkel 44 a) gjelder konkret overgang til Euro 5 og unntak som følge av Covid-19, og i utgangspunktet er det i dette tilfellet en oversendelse som skal gjennomføres kun en gang.

Den nye forordningen har allerede trådt i kraft i EU. Imidlertid vil det ta noe tid før forordningen blir gjeldende i Norge. Dette skyldes at forordningen må på offentlig nasjonal høring, og i tillegg må tas inn i EØS-avtalen via EØS-komiteen. Erfaringsmessig er vi noen måneder inn i 2021 før alle disse formalia er avsluttet og forskriftsendring vedtatt. For å sikre forutsigbarhet for berørt bransje ga Statens vegvesen i desember 2020 en generell dispensasjon som «forskutterer» de endringer forordningen gir anvisning på.  

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Forordningen legger derimot til rette for at et større antall kjøretøy kan registreres som restkjøretøy enn hva som ville vært tilfellet etter de ordinære restkjøretøyreglene. Den vil heller ikke medføre særlige administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk da Statens vegvesen allerede behandler restkjøretøysøknader i tråd med eksisterende regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1694
Basis rettsaktnr.: 168/2013
Celexnr.: 32020R1694

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.11.2020
Frist returnering standardskjema: 29.12.2020
Dato returnert standardskjema: 29.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 19.03.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 99/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker