Ny mat - ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1821 av 2. desember 2020 som godkjenner et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1821 of 2 December authorising the placing on the market of an extract from Panax notoginseng and Astragalus membranaceus as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus i kosttilskudd til den generelle voksne befolkningen, unntatt gravide.

EFSA konkluderte i risikovurderingen vedtatt 24. mars 2020 med at ekstraktet fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus er trygt ved inntak på 0.5 mg/kg kroppsvekt per dag, som tilsvarer en maksimumsgrense på 35 mg/dag for målgruppen, unntatt gravide.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere av studiene de har levert inn med søknaden. EFSA og EU-kommisjonen har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger for et av toks-studiene. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk: tillatt i kosttilskudd til den generelle voksne befolkningen unntatt gravide, med maksimumsgrense på 35 mg/dag, spesifikk lovbestemt betegnelse («ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus»), krav om at slike kosttilskudd skal merkes med at de ikke skal inntas av personer under 18 år eller gravide, og vilkår for databeskyttelsen. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1821
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R1821

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2020
Frist returnering standardskjema: 04.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker