Ny mat - krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1822 av 2. desember 2020 som godkjenner krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1822 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of chromiumcontaining yeast (Yarrowia lipolytica) biomass as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat-ingrediens i kosttilskudd, unntatt kosttilskudd til sped- og småbarn.

EFSA konkluderte i risikovurderingen vedtatt 23. januar 2020 med at krom-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica er trygt ved de foreslåtte bruksbetingelsene, for den generelle populasjonen over 3 år.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk i kosttilskudd: separate maksimumsgrenser for barn fra 3-9 år (2 g/dag) og barn over 10 år, unge og voksne (4 mg/dag). Den lovbestemte betegnelsen er «gjærbiomasse (Yarrowia lipolytica) som inneholder krom». Kosttilskudd skal merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn, småbarn eller barn opptil 9 år (avhengig av aldersgruppen kosttilskuddet er ment for). Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og aksptabel. 

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1822
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R1822

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2020
Frist returnering standardskjema: 04.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker