Ny mat - tørkede celler av algen Euglena gracilis

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1820 av 2. desember 2020 som godkjenner tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat etter Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2015/2283 og som endrer Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1820 of 2 December 2020 authorising the placing on the market of dried Euglena gracilis as a novel food under Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council and amending Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 05.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA - statene. 

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner tørkede hele celler av algen Euglena gracilis som ny mat-ingrediens i flere matvarekategorier til den generelle befolkningen, inkludert kosttilskudd unntatt til kosttilskudd til sped- og småbarn.

EFSA konkluderte i risikovurderingen vedtatt 25. mars 2020 med at tørkede celler av algen Euglena gracilis er trygt ved de foreslåtte bruksbetingelsene.

Søkeren har bedt om databeskyttelse for flere av studiene de har levert inn med søknaden. EFSA og EU-kommisjonen har vurdert at kriteriene for innvilgning av databeskyttelse foreligger for et av studiene. Dette innebærer at EFSA ikke kan bruke denne dokumentasjonen for å vurdere andre søkere i en periode på fem år fra endringsforordningen trer i kraft, og at godkjenningen bare gjelder for søkeren i den aktuelle perioden.

Ny mat-ingrediensen føres ved rettsakten opp i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470), med gitte vilkår for bruk: tillatt i de angitte matvarekategoriene med angitte maksimumsgrenser,  lovbestemt betegnelse («tørkede celler av algen Euglena gracilis»), krav om at slike kosttilskudd skal merkes med at de ikke skal inntas av spedbarn, småbarn under 3 år eller barn under 10 år, avhengig av aldersgruppen kosttilskuddet er ment for, og vilkår for databeskyttelsen. Spesifikasjoner er angitt i vedlegg 2 til unionslisten.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser verken for Mattilsynet, næringen eller forbrukere. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1820
Basis rettsaktnr.: 2015/2283
Celexnr.: 32020R1820

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2020
Frist returnering standardskjema: 04.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker