Plantevernmiddelrester 2020/1566

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1566 av 27. oktober 2020 som endrer vedlegg II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimale grenseverdier for bupirimat, carfentrazon-etyl, ethirimol og pyriofenon i eller på visse produkter

Commission Regulation (EU) 2020/1566 of 27 October 2020 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for bupirimate, carfentrazone-ethyl, ethirimol, and pyriofenone in or on certain products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.05.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Endringene i grenseverdier som skjer når forordningen trer i kraft, gjøres på bakgrunn av at EFSA har revurdert eksisterende grenseverdier for bupirimat, ethirimol, carfentrazone-etyl og pyriofenon på bakgrunn av ny dokumentasjon. Endringene innebærer endringer i restdefinisjon (hvilke stoffer som inngår i restdefinisjonen der EFSA har anbefalt det for aktuelle produktgrupper). Det er noen MRLer som fastsettes lavere enn eksisterende MRLer, og fordi ingen av MRLene som skal endres er vurdert å medføre noen helsefare for forbrukerne trer de nye MRLene og nye restdefinisjoner først i kraft i EU 17. mai 2021. De nye MRLene vil tidligst kunne bli gjeldende i Norge fra 17. mai 2021 eller når forordningen tas inn i norsk regelverk.

For bupirimat endres restdefinisjonen slik at metabolitten ethirimol oppføres som et eget stoff med egne grenseverdier som er aktuelle for vegetabilske produkter. For animalske produkter er desetyl ethirimol metabolitten vurdert som en relevant metabolitt. EFSA anbefalte å fastsette lavere MRLer for buprimat for jordbær, bjørnebær, blåbringebær, rips, stikkelsbær, tomater, paprika og squash. For andre produkter ble det anbefalt å beholde eller øke eksisterende MRLer. EFSA konkluderte når det gjaldt MRLer for vindruer og spisedruer, auberginer og animalske produkter at noe dokumentasjon manglet, men fordi det ikke ble vurdert å være noen helsefare for forbrukerne, kunne disse MRLene beholdes som midlertidige grenseverdier MRLer. Det ble satt en frist for innsending av manglende dokumentasjon før en senere revurdering av disse MRLene.

For ethirimol, som er den viktigste metabolitten til bupirimat, fastsettes det lavere MRLer for epler, pærer, aprikoser, fersken, bjørnebær, blåbringebær, rips, tomater, paprika, agurk, sylteagurker og squash. For andre produkter ble det anbefalt å beholde eller øke eksisterende MRLer. MRLer for vindruer, spisedruer, auberginer og animalske produkter manglet noe dokumentasjon, men fordi det ikke er vurdert å være noen helsefare for forbrukerne, kunne disse fastsettes som midlertidige MRLer.

Ved revurdering av MRLer for carfentrazon-etyl har EFSA anbefalt å endre restdefinisjonen. EFSA anbefalte å øke eller beholde eksisterende MRLer.
For pyriofenon fastsettes noen MRLer høyere enn eksisterende MRLer. Enkelte MRLer for animalske produkter endres til midlertidige MRLer med frist for innsending av mer dokumentasjon.  

EFSA har vurdert om eksisterende CODEX MRLer (CXL) for stoffene er trygge for europeiske forbrukere. MRLene ble vurdert å være trygge for forbrukerne og oppfylte øvrige kriterier for fastsettelse, og tas inn i regelverket ved denne forordningen. For produkter som ikke er godkjent i EU og som det heller ikke er fastsatt CODEX MRLer eller MRLer fastsatt i EU på bakgrunn av importtoleranser, fastsettes MRL ved den analytiske bestemmelsesgrensen (LOQ) eller ved standardgrenseverdien 0,01 mg/kg.

De nye MRLene og endringene i restdefinisjonene trer i kraft i EU på et senere tidspunkt enn når regelverkes fastsettes i EU (6 måneder senere) for å gi medlemsstater, tredjestater og virksomheter mulighet til å tilpasse seg endringene av grenseverdiene. 

Nåværende MRL for disse stoffene som er fastsatt i forordning (EF) nr. 396/2005 vil fortsette å gjelde for produkter som enten er produsert i EU/EØS eller importert til EU/EØS innen 17. mai 2021.Forordningen trer i kraft i EU 17. november 2020, men endringene i MRL vil først gjelde i EU fra 17. mai 2021.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of Plants, Animals, Food and Feed, Plant Protection Products Pesticide Residues (SCPAFF-PR). 
Rettslige konsekvenser
Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet anser at endringene er minimale og at rettsakten;
• ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser verken for næringen eller Mattilsynet.
• ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Helserisiko er alltid vurdert når MRL for rester av plantevernmidler fastsettes. EFSA har i forkant av vedtakene vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene opp mot hensynet til forbrukernes trygghet. I EFSAs vurderinger for de respektive stoffene har EFSA konkludert med anbefalte MRLer for enkeltprodukter. I disse vurderingene blir det tatt hensyn til både langtidseksponering og akutt giftighet. Forutsatt lovlig bruk og rester under grenseverdiene vil dette da ikke utgjøre noen helsefare for forbrukerne. Det er da tatt hensyn til den nyeste kunnskapen om stoffenes toksikologiske egenskaper i vurderingene. Det minste nivå hvor det påvises en langtidsvirkning eller minste nivå hvor det blir påvist akutt helserisiko, danner alltid grunnlag for fastsettelse av grenseverdier.
Detaljer om endringene i MRL kan ved enkle søk finnes i EU Pesticides database. Ved å krysse av i punkt 3 for «MRLs evolution», kan man finne endringer av MRL for den enkelte kombinasjon av plantevernmiddel og produkt:
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=homepage&language=EN. 
Mattilsynet vurderer at de nye grenseverdiene er fastsatt slik at hensynet til forbrukernes helse er ivaretatt. Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. MRLene er vurdert med hensyn til forbrukernes trygghet på bakgrunn av inntaksdata fra 27 europeiske forbrukergrupper og disse er etter dagens kunnskap vurdert å ikke medføre noen helsefare for forbrukerne. EFSA vurderingene støtter de nye MRLene som er fastsatt i denne forordningen.

Andre opplysninger

De nye grenseverdiene og endrede restdefinisjoner for stoffene vil gjelde i EU fra 17. mai 2021. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1566
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32020R1566

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.10.2020
Frist returnering standardskjema: 16.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 04.12.2020
Høringsfrist: 15.01.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker