Reach/XVII/PAH i granulater og flak

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2021/1199 av 20. juli 2021 om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 med hensyn til polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) i granulat eller dekkmateriale brukt som fyllmateriale i kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på idrettsrelaterte bruksområder

COMMISSION REGULATION (EU) 2021/1199 of 20 July 2021 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council as regards polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAHs) in granules or mulches used as infill material in synthetic turf pitches or in loose form on playgrounds or in sport applications

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.11.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Forordningen er blei gjennomført i Norge 5. november 2021.

Sammendrag av innhold

De fleste polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAHer) er kreftframkallende og gentoksiske. Innholdet av åtte spesifiserte PAHer med harmonisert klassifisering som Carc. 1B er regulert i post 50 i Reach vedlegg XVII i ulike typer faste bearbeidede produkter, blant annet fallmatter til lekeplasser. Grenseverdien er 1 mg/kg av hver enkelt av de åtte PAHene. Granulat og flak lagd av brukte dekk («gummigranulat») inneholder vanligvis PAHer. Slike materialer brukes ofte til fyllmateriale på kunstgressbaner og som løst dekke på lekeplasser og sportsarenaer. Granulatene og flakene regnes som stoffblandinger og er derfor ikke regulert i post 50. Kommisjonen foreslo derfor en forordning som innfører en grenseverdi på 20 mg/kg av summene av PAHene i post 50, for totalinnholdet av de åtte PAHene, i granulære og flakformede partikler som skal bringes i omsetning til og brukes som fyllmaterialer i kunstgress eller i løs form på lekeplasser og sportsarenaer. Det er tolv måneder overgangstid, og granulat og flak som er plassert ut når overgangstida er over kan bli liggende. 

Formålet med restriksjonen er både å beskytte den generelle befolkningen som bruker, og arbeidstakere som lager og vedlikeholder, lekeplassene, kunstgressbanene og sportsarenaene. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Hovedrettsakten, forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (Reach), er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved REACH-forskriften. Gjennomføring av nye forordninger skjer ved endringer i denne forskriften. Dette gjelder også endringer i forordninger som tilhører Reach, som gebyrforordningen til Reach.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringen styrker eksisterende EU-regelverk og vil derved gi økt beskyttelse av helse og miljø. Den samlede innstrammingen av kjemikaliepolitikken i Europa forventes på lengre sikt å medføre en betydelig reduksjon i omfanget av skader som kan knyttes til kjemikaliebruk i Europa. De aller fleste norske bedrifter som produserer, omsetter eller benytter kjemikalier i sin produksjon opererer internasjonalt. Dersom disse bedriftene fortsatt ønsker å ha tilgang til det europeiske markedet, må de oppfylle kravene i det nye EU-regelverket, uavhengig av om reglene gjennomføres i Norge eller ikke. Selve gjennomføringen i norsk regelverk vil derfor ikke medføre administrative eller økonomiske konsekvenser utover endringene som allerede følger av EUs nye regelverk.

Echas komité for risikovurdering (Rac) og den sosioøkonomiske komiteen (Seac) har vurdert restriksjonsforslaget. Rac konkluderer at for høyt innhold av PAH i granulater og flak fra brukte bildekk brukt som fyllmateriale på kunstgressbaner eller i løs form på lekeplasser eller på sportsarenaer medfører en risiko for menneskers helse. Seac konkluderer at begrensningen er det mest hensiktsmessige tiltaket i EU/EØS-området for å regulere risikoen stoffgruppen medfører på en proporsjonal måte.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i Reach-forordningen legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen og kjemikaliebyrået Echa. Forslaget har vært på internasjonal høring hos Echa, og norske aktører hadde anledning til å kommentere i den forbindelsen.

Vurdering

Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt med regulering av PAH-innholdet i denne typen produkter.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2021/1199
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32021R1199

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 21.01.2021
Frist returnering standardskjema: 04.03.2021
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.10.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 287/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 08.02.2021
Høringsfrist: 23.03.2021
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 05.11.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.12.2021

Lenker