Retting av teknisk standard for rapportering av Solvens II, svensk og portugisisk språkversjon

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/657 av 15. mai 2020 om retting av visse språkversjoner av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2450 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for malene for framlegging av opplysninger for tilsynsmyndighetene i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/138/EF

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/657 of 15 May 2020 correcting certain language versions of Implementing Regulation (EU) 2015/2450 laying down implementing technical standards with regard to the templates for the submission of information to the supervisory authorities according to Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.11.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: I. Forsikring

Status

Disse rettelsene er vedtatt i EU som en kommisjonsforordning. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen inneholder enkelte rettelser i den svenske og den portugisiske språkversjonen av forordning (EU) 2015/2450 om forsikringsforetakenes rapportering til tilsynsmyndighetene i henhold til Solvens II-regelverket.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i norsk rett ved henvisning i Solvens II-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Denne forordningen har ingen økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: (EU) 2020/657
Basis rettsaktnr.: 2009/138
Celexnr.: 32020R0657

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker