Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1339 av 23. september 2020 om godkjenning i hold til endring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/631 av effektive utvendige lysfunksjoner på kjøretøyer som bruker lysemitterende dioder som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse lette nyttekjøretøyer i forbindelse med den verdensomspennende testprosedyre for lette kjøretøyer

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1339 of 23 September 2020 on the approval pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from certain light commercial vehicles in relation to the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.11.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Beslutningen ble vedtatt 23.september 2020 og trådte i kraft i EU 18.oktober 2020. 

Jf tidligere avklaringer er det ikke behov for å sende beslutningen på offentlig høring.

Beslutningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 5. februar 2021, beslutning nr. 78/2021. Endringsforskrift ble vedtatt 11/2, kunngjort 13/2 og Form 1 ble sendt ESA den 15.02.21.

Sammendrag av innhold

Den 19 desember 2019 sendte en rekke produsenter i felleskap en søknad om godkjenning i samsvar med artikkel 11 i forordning 2019/631. Søknaden gjaldt konkret godkjenning av effektiv utvendig belysning av kjøretøy ved bruk av lysdioder (effektiv utvendig LED-lys) som en innovativ teknologi for å redusere CO2 utslipp fra forbrenningsmotordrevne lette nyttekjøretøyer som kan kjøre på bensin, diesel og visse alternative drivstoff.

Den 20 februar 2020, sendte Renault SA en tilleggssøknad på vegne av søkerne om bruk av den samme teknologien i visse NOVC-HEV i kategori N1. Siden søknad og tilleggssøknaden refererer til den samme innovative teknologien (og søknaden gjelder de samme produsentene) , har Kommisjonen vurdert at det er hensiktsmessig å ta opp både søknaden og tilleggssøknad i ett vedtak.

Etter en konkret vurdering av de foreliggende opplysninger legger Kommisjonen til grunn at effektivt eksteriør LED lys eller passende kombinasjoner av dem oppfyller kriteriene som er nevnt i artikkel 11 i forordning (EU) 2019/631 og gjennomføringsforordning (EU) nr. 427/2014 (dvs. gir en reduksjon i CO2 utslipp på minst 0,5 g CO2/km sammenlignet med samme sett med utvendige lys). Søknaden referer også til breddemarkeringslykt og sidemarkeringslykt, siden lysene ikke slås på under målingene som utføres som en del av lysets WLTP-test. Det er også hensiktsmessig å godkjenne bruken av effektive utvendige LED-lys i disse lysene. Produsentene bør ha muligheten til å søke en typegodkjenningsmyndighet om sertifisering av CO2 besparelser fra bruk av effektive utvendige LED-lys hvis betingelsene i denne beslutning er oppfylt.

CO2 besparelsen fra den innovative teknologien som er sertifisert med henvisning til denne beslutning, kan derfor tas med i beregningen av produsentenes gjennomsnittlige spesifikke CO2 utslipp fra kalenderåret 2021 og utover.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Beslutningen foreslås gjennomført i forskrift om krav til CO₂-utslipp mv. for produsenter av person- og varebiler (forskriften implementerer EUs forordninger 443/2009 og 510/2011 - som erstattet ved forordning (EU) 2019/631) - samt avledede rettsakter).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere beslutningen i norsk regelverk. Beslutningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Statens vegvesen vurderer beslutningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Statens vegvesen sitt datasystem for typegodkjenninger/Autosys er tilrettelagt for å motta informasjon om innovativ miljøteknologi og CO2-besparelser.

Statens vegvesen rapporterer årlig til EU-kommisjonen informasjon om tekniske data for nyregistreringer i Norge i henhold til forordning 443/2009 og tilhørende rettsakter.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1339
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020D1339

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 28.09.2020
Frist returnering standardskjema: 09.11.2020
Dato returnert standardskjema: 09.11.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 05.02.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 78/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 06.02.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 13.02.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.02.2021

Lenker