EØS-notatbasen

Toppnivådomene .eu - kriteriene for kvalifisering og utvelgelse og prosedyrene for utpeking av registraren

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1083 av 14. mai 2020 om utfylling av Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/517 gjennom fastsettelse av kriterier for egnethet og utvelgelse, og for fremgangsmåten for utpeking av toppnivådomeneregistraren for toppnivådomenet .eu

Commission delegated regulation (EU) 2020/1083 of 14 May 2020 Supplementing Regulation (EU) 2019/517 of the European Parliament and of the Council by establishing the eligibility and selection criteria and the procedure for the designation of the Registry of the.eu top-level domain name

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.11.2020

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Kommunal- og distriktsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Den delegerte forordningen ble vedtatt av Europakommisjonen 14. mai 2020 og publisert i Official Journal of the European Union 24. juli 2020.

Rettsakten trådte i kraft 25. juli 2020. 

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 19. mars 2021 med EØS-komitebeslutning 119/2021. EØS-komitebeslutningen trådte i kraft 1. august 2021. Forskrift om endring av ekomforskriften nr. 2486 gjennomfører forordningen i norsk rett

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen vedtok 14. mai 2020 en delegert gjennomføringsforordning som fastsetter kriteriene for kvalifisering og utvelgelse og prosedyren for utpeking av toppdomeneregistraren (registraren), som vil få ansvaret med å organisere, administrere og forvalte toppnivådomenet .eu.

Registraren vil bli valgt gjennom en åpen, transparent og ikke-diskriminerende utvelgelsesprosedyre som sikrer en rettferdig og konkurransebasert utvelgelsesprosess.

Rettsakten fastsetter nærmere krav både til kvalifiserings- og utvelgelsesprosessen, herunder til søknad, tidsfrister og krav til at Kommisjonen skal gi foretak som ikke oppfyller kravene til kvalifisering en begrunnelse.

Utvelgelsesprosessen vil foregå gjennom en todelt prosess. I første del av prosessen vil Kommisjonen kontrollere at aktuelle foretak oppfyller følgende tre kvalifiseringsskriterier:

  • Registraren skal være en ideell organisasjon (non-profit organisajon) med hovedkontor og hovedforretningssted innenfor Unionens territorium. Dersom en sammenslutning av foretak eller gruppe av foretak går sammen om å sette opp en ideell organisasjon som skal utføre oppgaven som registrar, gjelder samme krav til hovedkontor og hovedforretningssted for hvert av foretakene som inngår sammenslutningen/gruppen som for et enkelt foretak.
  • Infrastrukturen som er nødvendig for å foreta registrarens kjernefunksjoner skal være lokalisert innenfor Unionens territorium.
  • Registraren skal ivareta sine oppgaver som hovedentreprenør selv. Det er kun tillatt å benytte underleverandører dersom det er nødvendig for å utføre arbeidet, og etter forutgående skriftlig avtale med Kommisjonen. 

I andre del av utvelgelsesprosessen rangeres alle søkere som anses kvalifiserte basert på følgende utvelgelseskriterier:

  • tjenestekvalitet (utgjør 40 prosent av samlet poengscore)
  • menneskelige og tekniske ressurser (utgjør 30 prosent av samlet poengscore)
  • finansiell stilling og etterlevelse av reglene (utgjør 30 prosent av samlet poengscore)

Kommisjonen vil dernest vedta en beslutning som utpeker den valgte registraren. Den søkeren som oppnår høyest samlet poengscore bør utpekes som toppnivådomeneregistrar. Valg av toppnivådomeneregistrar skal være avsluttet innen 12. oktober 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Dette er en forordning som vil få direkte virkning i medlemsstatene når den trer i kraft. For at forordningen skal få virkning for Norge, vil det være nødvendig med endringer i ekomforskriften. Forordningen vil bli gjennomført i ekomforskriften kapittel 6 ved at forordningen tas inn i § 6-7.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen innebærer ingen økonomiske eller administrative konksekvenser for private eller offentlige parter. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for kommunikasjoner, der berørte departementer er representert.

Rettsakten er under vurdering i EØS EFTA-landene.

Vurdering

Rettsakten er uproblematisk for Norge, og øvrig regelverk om toppnivådomenet .eu er allerede gjennomført i norsk rett i ekomforskriften § 6-7. Det vil ikke være behov for norsk tilpasningstekst for gjennomføringsforordningen.

Konklusjon:

Kommisjonens delegerte forordning er EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI uten at dette medfører behov for norsk tilpasningstekst.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)3075
Rettsaktnr.: 2020/1083
Basis rettsaktnr.: 2019/517
Celexnr.: 32020R1083

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.05.2020
Frist returnering standardskjema: 16.09.2020
Dato returnert standardskjema: 11.12.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 19.03.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: