Trikiner - offentlig kontroll endring til tidligere forordning

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2020/1478 av 14. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 2015/1375 når det gjelder prøvetaking, referansemetoden for påvisning og vilkår for import når det gjelder kontroll av trikiner

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1478 of 14 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards sampling, the reference method for detection and import conditions related to Trichinella control

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen har noen endringer til tidligere forordning (EU) nr. 2015/1375;

- Den utvider unntaket om hva den driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket kan gjøre med skrottene i påvente av trikinundersøkelser. (Forordning (EU) 2015/1375 får et nytt nr. 5 i artikkel 3 «Unntak» (jf art. 1 nr. 2)).

- Den endrer innholdet i forordning (EU) nr. 2015/1375 vedlegg I, kapittel I «Referansemetoden for påvisning». Den bestemmer at referansepåvisningsmetoden for trikinprøver skal være den internasjonale standarden ISO 18743:2015. Bakgrunn for dette er at ISO antok denne standarden i 2015. Kommisjonen viser til at referansemetoden i EU derfor bør oppdateres til denne standarden (fortale punkt 7).

- Den samler lister av tredjeland i et nytt vedlegg (nytt vedlegg VII) i forordning (EU) nr. 2015/1375 (jf. art. 1 nr. 7). De tredjeland som kan benytte samme unntak som i EU, skal etter å ha informert Kommisjonen, stå oppført i det nye vedlegget. (Endringen av tredjelandslister trer først i kraft 21.april 2021 samtidig med at to andre rettsakter opphører.)  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske og administrative konsekvenser

EU laboratorier for offentlig kontroll med trikiner må sikre at de kan benytte og benytter ISO 18743:2015 for prøvetaking ved trikinkontroll. EU-kommisjonen viser til at metoden i EU må tilpasses den internasjonale standarden (fortalen punkt 8) og at dette vil lette eksporten av svinekjøtt fra EU uten at det stilles ytterligere krav eller gir ytterligere belastning for de europeiske laboratoriene for offentlig kontroll. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2020/1478
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1478

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.10.2020
Frist returnering standardskjema: 05.02.2021
Dato returnert standardskjema: 15.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker