Vet munn- og klauvsyke

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1723 fra 16. november 2020 om forhåndsregler mot smitte til EU-EØS området av virus for munn- og klauvsyke fra Algeria, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia.

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1723 of 16 November 2020 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria, Egypt, Israel, Lebanon, Libya, Morocco, Palestine, Syria, Tunisia and Turkey

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.11.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten viderefører beskyttelssestiltak gjennomført i beslutning (EU) 2017/675, sist endret ved beslutning (EU) 2019/242. Beslutning (EU) 2017/675 utløp 31. desember 2019.

Rettsakten krever at EU-medlemsstatene sikrer at transportør eller fører av dyretransportkjøretøy eller -fartøy ved ankomst fra Algeria, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia, enten direkte eller via tredjeland, gir vedkommende myndighet på innreisestedet i EU opplysninger som viser at lasterommet til dyr, kjøretøyets øvrige deler, lasterampen, utstyr som har vært i kontakt med dyrene, hjulene, førerhuset og beskyttelsestøy/støvler som er brukt under avlessingen er blitt rengjort og desinfisert etter siste avlessing av dyr. Opplysningene skal gis i form av en skriftlig erklæring etter en modell som er vedlegg til rettsakten eller tilsvarende. Erklæringen skal oppbevares av vedkommende myndighet i tre år. Rettsakten krever også at vedkommende myndighet foretar visuell kontroll av kjøretøyet for å avgjøre om det er tilfredsstillende rengjort og desinfisert.

Rettsakten krever at vedkommende myndighet i en EU-medlemsstat, som skal utstede helsesertifikat for dyr som skal til Algeria, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia, skal foreta visuell kontroll av dyretransportfartøyer for å avgjøre om de er tilfredsstillende rengjort og desinfisert før dyrene lastes på.

Hvis kontrollen ved innførsel eller avsendelse viser at rengjøring og desinfeksjon er utført tilfredsstillende, krever rettsakten at vedkommende myndighet attesterer dette ved å utstede et sertifikat etter en bestemt modell som er vedlegg til rettsakten. Hvis kontrollen derimot viser at rengjøring og desinfeksjon ikke er utført tilfredsstillende, krever rettsakten at vedkommende myndighet iverksetter bestemte tiltak før sertifikatet eventuelt utstedes. Sertifikatet og en gjenpart av det skal oppbevares av henholdsvis transportøren/føreren og vedkommende myndighet i tre år.

Rettsakten gir vedkommende myndighet på innreisestedet i EU hjemmel til å la ethvert kjøretøy som har transportert fôr fra eller til Algeria, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia gjennomgå desinfeksjon på stedet hvis det er nødvendig for å redusere risikoen for innførsel av munn- og klauvsjuke. 

Denne rettsakten har en varighet til ny dyrehelseforordning trer i kraft.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever gjennomføring i forskrift 14. november 2014 nr. 1396 om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De fleste reglene rettsakten oppstiller gjelder for den første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Norge er EØS-yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Trolig er det lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS og Algeria, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Marokko, Palestina, Syria, Tunisia eller Tyrkia hvor Norge er dn første EØS-staten transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge. Den får neppe administrative eller økonomiske konsekvenser for noen her i landet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/1723
Celexnr.: 32020D1723

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 18.11.2020
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker