CLP/korrigert språkversjon SE

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1413 29. juni 2020 om korrigering av svensk språkversjon av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1413 of 29 June 2020 correcting the Swedish language version of Annex I to Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier og Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Sammendrag av innhold

Dette er en korrigering av svensk språkversjon av vedlegg I til CLP. 

Merknader

Rettslige konsekvenser

Det er avklart i EFTAs underkomite I-IV at alle rettsakter som bare korrigerer en eller flere språkversjoner anses EØS-relevante og skal innlemmes i EØS-avtalen. Det er også avklart at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) ikke forventer at slike rettsakter gjennomføres nasjonalt og det er ikke behov for å sende inn Form 1 skjema for disse rettsaktene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Innlemmet i EØS-avtalen 5. februar 2021 (beslutning 29/2021). 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)1413
Rettsaktnr.: 2020/1413
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1413

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.10.2020
Frist returnering standardskjema: 02.11.2020
Dato returnert standardskjema: 20.10.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker