Endr. av forordning 2019/1793 - sesamfrø India 2020

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1540 av 22. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/1793 vedrørende sesamfrø med opprinnelse fra India

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1540 of 22 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2019/1793 as regards sesamum seeds originating in India

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 30.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble vedtatt av EU-kommisjonen 22. oktober 2020, med ikrafttredelse 26. oktober 2020.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg II til forordning (EU) 2019/1793 om offisielle kontroller og beskyttelsestiltak vedrørende adgang til unionen for forsendelser med bestemte produkter fra stater utenfor EU/EØS. Dette kontrollregelverket omfatter ikke-animalske risikoprodukter og erstatter, og viderefører, de tidligere rettsakten på dette området, forordningene 669/2009, 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660.

Alle produktene i regelverket skal gjennom en dokumentkontroll ved ankomst til EØS-området og at de skal videre gjennomgå en fysisk kontroll basert på frekvensen som er angitt i rettsakten. Vedlegg II produktene skal også følges av analyseresultater og et sertifikat. Rettsakten regulerer funn av plantevernmidler, aflatoksiner og mikrobiologisk forurensning (eks. salmonella) for å se om videre tiltak behøves gjennomført. Listen over hvilke produkter som er omfattet av dette regelverket er opplistet i vedlegg I (tidligere 669/2009) og II (tidligere 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660) til rettsakten.

Forordning (EU) 2020/1540 gjennomfører en hasteendring av vedlegg II til rettsakten, med hensyn til omfattende funn av plantevernmidler, etylenoksid, i sesamfrø fra India. Omfanget er så kritisk at KOM har valgt å endre 2019/1793-rettsakten utenom de faste tidspunktene for endringer av rettsakten. Dette produktet tas inn i vedlegg II som krever forhåndsanalyser og medfølgende.

Forordning (EU) 2020/1540 trer i kraft 26. oktober 2020 og gjør følgende endring til vedlegg II:

Inn på listen i vedlegg II (gamle listene for 2014/884, 2015/175, 2017/186 og 2018/1660):

- sesamfrø fra India (plantevernmidler - næringsmidler) tas inn på listen, med en kontrollfrekvens på 50 %, på grunn av omfattende funn og faren knyttet til dette plantevernmidlet som er funnet.

Endringen av forordning (EU) 2019/1793 ble tatt opp på et PAFF-møte 20. oktober 2020 og på skriftlig godkjenning med frist 21. oktober 2020.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 29. mars 2020 nr. 717 om offentlig kontroll - importkontroll av ikke animalske produkter - forordning (EU) 2019/1793.

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Hittil i 2020 er det direkteimportert 27 forsendelser med sesamfrø fra India, på til sammen i underkant av 500 tonn fordelt på fire importører. For 2019 er tallene: 80 forsendelser på til sammen i underkant av 1500 tonn fordelt på tre importører. I 2018 var tallene: 57 forsendelser, på til sammen ca. 1000 tonn fordelt på fire importører.

Oppføringen av disse produktet på i vedlegg II vil medføre økte kostander for importørene av disse produktene i forbindelse med kontrollen som nå skal gjennomføres. Denne oppføringen vil også kunne medføre økt arbeidsbelastning på Mattilsynet gjennom økt kontrollaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for Matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten endrer forordning (EU) 2019/1793 og opplistingen av produkter i vedlegg II. Innføringen av sesamfrø fra India, med en identitets- og fysisk kontrollfrekvens på 50 %, med tanke på plantevernmidlet som er funnet i produktet, fremstår som meget fornuftig sett i forhold til vurderingen av risiko knyttet til dette produktet. Det ligger allerede inne en kontroll av sesamfrø fra India med hensyn til salmonella (id. og fysisk kontroll på 20 %)

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/1540
Celexnr.: 32020R1540

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 26.10.2020
Dato for faktisk gjennomføring: 26.10.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker