Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i mat - 3-MCPDE og glysidylfettsyreestere

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1322 av 23. september 2020 som endrer forordning (EC) nr. 1881/2006 med hensyn på grenseverdier for 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPDE-fettsyreestere og glysidylfettsyreestere i visse næringsmidler

Commission Regulation (EU) 2020/1322 of 23 September 2020 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of 3‐monochloropropanediol (3-MCPD), 3-MCPD fatty acid esters and glycidyl fatty acid esters in certain foods

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 24.11.2020

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Det er i Kommisjonsforordning (EC) nr. 1881/2006 fastsatt grenseverdier for visse forurensende stoffer (kontaminanter) i næringsmidler. Kommisjonen foreslår nå å inkludere grenseverdier for 3-monoklorpropandiol (3-MCPD), 3-MCPD-fettsyreestere og glysidylfettsyreester i visse næringsmidler, deriblant vegetabilske og marine oljer. 

EFSA (EUs mattrygghetsorgan) har satt en gruppe-TDI på 2 μg/kg kroppsvekt pr. dag for 3-MCPD og dens fettsyreestere. Ekspertpanelet påpekte at denne TDIen ikke overskrides i den voksne befolkning. Det ble imidlertid observert en mindre overskridelse av TDI hos forbrukere med stort inntak i de yngre befolkningsgruppene og hos spedbarn som utelukkende fikk morsmelkerstatning.

3-MCPD og dens fettsyreestere er forurensende stoffer som dannes ved raffinering av vegetabilske oljer. Det fastsettes derfor en grenseverdi for tilstedeværelsen av 3-MCPD og dens fettsyreestere i vegetabilske oljer og fettstoffer som markedsføres til forbruker eller som ingrediens i næringsmidler. På grunn av betenkelighetene med hensyn til helsefare for spedbarn og småbarn fastsettes det en mer restriktiv grenseverdi for vegetabilske oljer og fettstoffer bestemt til produksjon av barnemat og prosesserte kornbaserte næringsmidler beregnet for spedbarn og småbarn. For å utelukke alle betenkeligheter med hensyn til helsefare for spedbarn og småbarn, spesielt med tanke på den potensielle eksponeringen av spedbarn som utelukkende får morsmelkerstatning, fastsettes det spesifikke grenseverdier for 3-MCPD og dens fettsyreestere i morsmelkerstatninger, tilskuddsblandinger og næringsmidler til særlig medisinske formål til spedbarn og småbarn. Ettersom det også var en mindre overskridelse av TDI hos forbrukere med stort inntak i yngre befolkningsgrupper, vil den samme lavere grenseverdien gjelde for tilskuddsdrikk til småbarn («young child formula») da disse også inntas av barn under tre år. Den eksisterende grenseverdien for glysidylfettsyreestere for morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger settes også for tilskuddsdrikk til småbarn ("young child formula").

I tillegg fremgår det av vitenskapelige publikasjoner og innsendte forekomstdata at fiskeolje og oljer fra andre marine organismer også kan inneholde høye nivåer av glysidylfettsyreestere og 3-MCPD fettsyreestere. For å sikre et høyt beskyttelsesnivå fastsettes det en grenseverdi for glysidylfettsyreestere og 3-MCPD og dens fettsyreestere i fiskeolje og oljer fra andre marine organismer.

Grenseverdiene for glysidylfettsyreestere, 3-MCPDE og dens fettsyreestere:

Overgangstid

Grenseverdiene for 3-MCPD fettsyreestere samt de nye grenseverdiene for glysidylestere i tilskuddsdrikk til småbarn, fiskeolje og oljer fra andre marine organismer får anvendelse fra den 1. januar 2021. Produkter som ikke overholder grenseverdiene for 3-MCPD og dens fettsyreestere, og som ble  markedsført før denne dato kan fortsatt markedsføres frem til «best før»-datoen eller siste forbruksdato. Ettersom glysidylfettsyreestere er gentoksiske karsinogener og deres tilstedeværelse dermed utgjør en større risiko for folkehelsen, skal produkter som ikke overholder de nye grenseverdiene for glysidylfettsyreestere og som ble markedsført før den 1. januar 2021, kun markedsføres i en begrenset periode.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordning (EC) nr. 1881/2006 er gjennomført som norsk forskrift ved § 3 i forskrift 3. juli 2015 nr. 870 om visse forurensende stoffer i næringsmidler. En endringsforordning til forordning (EC) nr. 1881/2006 om grenseverdi for 3-MCPDE og dens fettsyreestere og glysitylfettsyreestere vil måtte gjennomføres i form av en endringsforskrift til forskriften om visse forurensende stoffer i næringsmidler. 

Økonomiske og administrative konsekvenser

De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære administrative eller økonomiske konsekvenser verken for næringsutøvere eller myndigheter utover generelle forpliktelser til farevurdering, overvåking, analyser og kontroll basert på risiko for overskridelser. 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Mattilsynet har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1322
Basis rettsaktnr.: 1881/2006
Celexnr.: 32020R1322

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 25.09.2020
Frist returnering standardskjema: 06.11.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker