Endring av godkjenningsprosedyrene for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer - åpenhetsforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1823 av 2.desember 2020 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 234/2011 av 10. mars 2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om en felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer og aromaer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1823 of 2 Desember 2020 amending Commission Regulation (EU) No 234/2011 of 10 March 2011 implementing Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er  vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1823 er utarbeidet som en følge av forordning (EU) 2019/1381 om forbedret innsyn og bærekraft i den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets (EFSAs) risikovurderinger i næringsmiddelkjeden (åpenhetsforordningen). EFSAs hovedoppgave er å være et uavhengig vitenskapelig sentrum for fremskaffelse av uavhengige vitenskapelige vurderinger i saker som har en direkte eller indirekte virkning på næringsmiddeltryggheten; herunder risikovurderinger knyttet til dyrehelse, dyrevelferd og plantehelse. Risikovurderingene fra EFSA skal bidra til å sikre at myndighetene tar velbegrunnede avgjørelser om risikohåndtering. Både EFTA- og EØS-statene har adgang til å delta i EFSAs arbeide, jr EUs matlovs tilpasningstekst /2002 (efta.int).

Rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om en felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer og aromaer er endret på bakgrunn av åpenhetsforordningens dens artikkel 6 som endrer artiklene 6, 11 og 12 i forordning (EU) nr.1331/2008.

Artikkel 9 i forordning 1331/2008 om en felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer og aromaer, gjelder krav til søknader. Disse er gjennomført i forordning (EU) 234/2011 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1331/2008 om en felles godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, næringsmiddelenzymer og aromaer. Dette ble ikke berørt av åpenhetsforordningen, men må endres på grunn av endringene i forordning (EF) nr. 178/2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den Europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med næringsmiddeltrygghet.

På grunn av omfanget og bruken av alle endringene i forordning (EF) nr. 1331/2008 om godkjenning av enzymer med mer i næringsmidler blir forordning (EF) nr. 234/2011 justert for å overholde endringene som berører innhold, utarbeiding og presentasjon av søknader som vil føre til endringer av unionslistene i de tre sektorforordningene 1332/2008 (enzymer), 1333/2008 (tilsetningsstoffer) og 1334/2008 (aroma). Den nye gjennomføringsforordningen søker å kontrollere gyldigheten av søknadene og informasjonen som skal inngå i myndighetens vurderinger.

Utkast til ny rettsakt henviser til standard dataformater og krever at søknadene inneholder informasjon som viser at overholdelse av varslingsplikten er fastsatt i artikkel 32b i forordning (EF) nr. 178/2002. Den forklarer også at vurderingen om etterlevelse av varslingsplikten i en søknad inngår i bekreftelsen om gyldigheten av en søknad.

Rettsakten tar hensyn til det faktum at EFSA er ansvarlig for å administrere databasen over studier i samsvar med artikkel 32b i forordning (EF) nr. 178/2002. Kommisjonen kan konsultere EFSA som en del av bekreftelsen om søknadens gyldighet, for å fastslå at søknaden oppfyller de relevante kravene som er fastlagt i den artikkelen.

Når offentlige konsultasjoner er gjennomført under risikovurderingen, i samsvar med artikkel 32c nr. 2 i forordning (EF) 178/2002, skal EFSAs uttalelse også omfatte resultatene av disse konsultasjonene. Dette er i tråd med de kravene om åpenhet som myndighetene er underlagt.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken myndighet, næring eller forbruker

Sakkyndige instansers merknader

 Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1823
Basis rettsaktnr.: 1331/2008
Celexnr.: 32020R1823

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 12.10.2020
Frist returnering standardskjema: 28.10.2020
Dato returnert standardskjema: 27.10.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker