Endring av vedlegg II til REACH-forordningen

Kommisjonsforordning (EU) 2020/878 av 18. juni 2020 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH)

Commission Regulation (EU) 2020/878 of 18 June 2020 amending Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 08.10.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeids- og sosialdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten er vedtatt og publisert i Official Journal.

EØS-komiteen har utarbeidet utkast til beslutning 10. august 2020.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) 2020/878 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier, heretter omtalt som «forordningen», innebærer endring som samsvarer med 7. endring i FNs globale harmoniserte system for klassifisering og merking.  Forordningen ble vedtatt i EU 18. juni 2020. Utkast til EØS-komitebeslutning er av 10. august 2020.

Forordningens innhold og formål

Forordningen innfører nye informasjonskrav til sikkerhetsdatablad, herunder informasjon om nanomaterialer til stede i kjemikalier, informasjon om hormonforstyrrende stoffer, og det nye kravet om bruk av UFI-kode (Unique Formula identifier) som identifiserer blandinger. Videre er kravene bedre spesifisert og utdypet, og endringene vil også føre til bedre forståelse om hva som er nødvendig av informasjon i sikkerhetsdatablad.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Forordningen endrer vedlegg II til forordning (EF) 1907/2006 for å oppnå formålet nevnt ovenfor.

Endringen medfører behov for oppdatering av forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften) av 30. mai 2008 nr. 516, for å inkludere henvisning til forordning 2020/878.

Berørte bransjer

Alle virksomheter som importerer, fremstiller, distribuerer eller bruker kjemikalier blir berørt av endringen. Leverandører av kjemikalier, som også er leverandører av sikkerhetsdatablad, vil være nødt til å oppdatere sikkerhetsdatablad for kjemikaliene de leverer, mens brukere vil bli nødt til å oppdatere sine stoffkartotek med de nye sikkerhetsdatabladene.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Administrative konsekvenser for Norge

Med endringene i forordningen vil nåværende beskyttelsesnivå for arbeidstakerne forbedres. Sikkerhetsdatablad med høyere kvalitetsinformasjon kan forventes da kravene vil bli mer forståelige.

Økonomiske konsekvenser

Forordningen vil ikke gi økonomiske konsekvenser av betydning. Det er 2-års overgangsperiode for sikkerhetsdatablad til kjemikalier som allerede er i markedet, og gjennomføring av endringene vil ikke være mer enn det som er forventet når det gjelder ajourføring av SDS påkrevd i REACH forordningen. Nye sikkerhetsdatablad som utarbeides fra og med 1. januar 2021 skal følge kravene i den nye forordningen, og dette vil ikke innebære mer arbeid enn det som kreves ved utarbeidelse av datablad i henhold til gjeldende regelverk i dag.

Sakkyndige instansers merknader

Ingen

Vurdering

Forordningen anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Ingen

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/878
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R0878

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.08.2020
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker