Forlengelse av slotswaiver

Delegert Kommisjonsforordning (EU) No 2020/1477 av 14. oktober 2020 om endring av Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 med hensyn til midlertidig forlengelse av de ekstraordinære tiltakene for å håndtere konsekvensene av COVID-19-pandemien

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1477 of 14 October 2020 amending Council Regulation (EEC) No 95/93 as regards the temporary extension of exceptional measures to address the consequences caused by the COVID-19 pandemic

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.10.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen ble vedtatt 14. oktober 2020.

Sammendrag av innhold

Som en følge av COVID-19 har flyselskapene opplevd en betydelig reduksjon i etterspørselen etter flyreiser og flybransjen har fått et kraftig fall i flytrafikken. Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 (slotsforordningen) har i artikkel 10 en regel som innebærer at flyselskaper må benytte en tildelt slot-tid i minst 80% av en gitt planperiode (sommer eller vinter) for å ha retten til å benytte denne slot-tiden i tilsvarende planperiode det neste året (såkalte "Grandfathers right"). En tidsluke/slot-tid er et tidsvindu som fordeles til flyselskaper med flyavganger der det er stor trafikktetthet og/eller det må innføres begrensninger på antall flygninger. 

I den situasjonen luftfarten har vært og er i som en følge av pandemien, ville en opprettholdelse av denne regelen kunne medføre at flyselskapene gjennomførte flyginger med stort sett tomme fly, kun for å opprettholde de tildelte slot-tider ("Ghost-flights"). Dette ville igjen gi unødvendig negative konsekvenser for miljøet, samt påføre flyselskapene unødvendige økonomiske kostnader.

Med denne bakgrunn vedtok EU-Parlamentet og Rådet 30. mars 2020 forordning nr. 2020/459. Forordningen endret Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 ved å instruere slotkoordinatorer om å legge til grunn at slots tildelt flyselskaper i perioden 1. mars 2020 til 24. oktober 2020 skulle regnes som benyttet av flyselskapene i samsvar med kravene til bruk, for å kunne opprettholde disse slotsene for senere perioder.

EØS-notat om EU-Parlaments og Rådsforordning (EU) nr. 2020/459 kan finnes her: https://www.eosnotat.no/notat/details?notatId=33617

Forordning nr. 2020/459 gav samtidig EU-Kommisjonen en delegasjonsfullmakt til å vedta rettsakter ("delegated acts") som forlenger denne perioden, etter å ha konsultert eksperter og laget en rapport om saken. 15. september 2020 presenterte EU-Kommisjonen en rapport for EU-Parlamentet og Rådet som konkluderte med at lufttrafikken er fortsatt kraftig redusert som en følge av COVID-19, og vil mest sannsynlig fortsette ut kommende vintersesong. 

På grunnlag av dette har EU-Kommisjonen benyttet seg av sin delegasjonsfullmakt til å vedta en ny forordning, Kommisjonens delegasjonsforordning (EU) 2020/1477 av 14. oktober 2020. Forordningen gjør endringer i Rådsforordning (EØF) nr. 95/93. I artikkel 1 forlenges tidsperioden slotkoordinatorer skal anse at flyselskapene har oppfylt sine forpliktelser til å benytte tildelte slots, til 27. mars 2021.

Etter artikkel 2 skal forordningen tre i kraft dagen etter publisering av rettsakten i Official Journal.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonens delegasjonsforordning (EU) No 2020/1477 er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EØF) 95/93 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 med endringsforordninger er gjennomført i norsk rett i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område (BSL A 1-0) § 1 nr. 5. En EØS-gjennomføring av foreliggende delegasjonsforordning i norsk vil derfor skje ved endring av BSL A 1-0.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Forordningen antas å ikke ha noen negative økonomiske administrative konsekvenser for flyselskapene. Tvert i mot kan forordningen innebære en økonomisk besparelse ved at flyselskaper kan opprettholde den tildelte retten til sine tildelte slot-tider, uten å måtte fly disse med tilnærmet tomme fly for å oppfylle 80% regelen. Flyselskapene vil også kunne spare andre utgifter knyttet til groundhandling m.m.

Forordningen antas å ha mindre administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet. Dette anses å bli dekket innenfor gjeldende budsjett. 

Sakkyndige instansers merknader

Luftfartstilsynet har vært i kontakt med Norges nasjonale slotkoordinator, Airport Coordination Norway AS (ACN) om saken. ACN var positiv til norsk gjennomføring av forordning (EU) nr 2020/459 og er positiv til at Norge skal gjennomføre Kommisjonsforordning (EU) No 2020/1477 i norsk rett så nært opp til ikrafttredelse i EU som mulig. Bakgrunnen for det er at det er viktig for norske interesser at norske flyselskap stilles i samme situasjon som de øvrige europeiske flyselskapene. 

Luftfartstilsynet mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Luftfartstilsynet vurderer det som viktig at Norge har like rammevilkår for norske flyselskaper som for de øvrige europeiske flyselskapene. På grunnlag av dette har rettsakten fulgt et hurtigspor for COVID-19-relaterte rettsakter i EFTA/EØS-behandlingen slik at rettsakten blir innlemmet i EØS-avtalen så snart som mulig ved ikrafttredelse i EU.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1477
Basis rettsaktnr.: 95/93
Celexnr.: 32020R1477

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 09.10.2020
Frist returnering standardskjema: 12.10.2020
Dato returnert standardskjema: 19.10.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.10.2020
Nummer for EØS-komitebeslutning: 176/2020
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 10.11.2020