EØS-notatbasen

Forlengelse koronatiltak kontrollforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1341 av 28. september 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2020/466 med hensyn til perioden for anvendelse av midlertidige tiltak

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1341 of 28 September 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2020/466 as regards the period of application of temporary measures

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Kontrollforordningen (EU) 2017/625 fastsetter regler for offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse, plantehelse og dyrevelferd. Det stilles strenge krav til organisering, planlegging, gjennomføring og oppfølging av offentlig kontroll og andre offentlige aktiviteter. Kontrollforordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk forskrift.

På bakgrunn av den pågående krisen knyttet til koronavirus-sykdom (COVID-19) i Europa og resten av verden ble det fastsatt en midlertidig forordning (EU) 2020/466 som gir mulighet for unntak fra enkelte bestemmelser i kontrollforordningen. Denne forordningen er det gjort enkelte tilpasninger i tidligere, senest gjennom forordning (EU) 2020/1087 som også fastsetter at den skal gjelde til 1. oktober 2020. Forordning (EU) 2020/1341 fastsetter at forordning (EU) 2020/466 skal gjelde frem til 1. februar 2021. Begrunnelsen er at korona-situasjonen fremdeles gir enkelte utfordringer med fremskaffelse av eksportsertifikater på papir og tillater disse digitalt, i tillegg til at myndighetene kan gjennomføre offentlig kontroll gjennom digitale møter med virksomhetene når situasjonen gjør det vanskelig med fysiske møter.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen må gjennomføres i norsk rett gjennom en endring av korona kontrollforskriften som gjennomførte forordning (EU) 2020/466.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dette er forlengelse i fire måneder frem til 1. februar 2021 av tillempninger i en krevende periode som Mattilsynet kan velge å benytte seg av eller ikke. Det antas at tiltakene ikke vil medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige deparmtementer. Grrunnet hasteaspektet er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: Forordning (EU) 2020/1341
Basis rettsaktnr.: Forordning (EU) 2020/466
Celexnr.: 32020R1341

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.09.2020
Frist returnering standardskjema: 02.10.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: