Gebyrer som kan innkreves av ESMA fra sentrale motparter etablert i tredjeland

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1302 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr 648/2012 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder om gebyrer som kan innkreves av den europeiske verdipapir- og markedsmyndigheten (ESMA) fra sentrale motparter etablert i tredjeland

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1302 of 14 July 2020 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to fees charged by the European Securities and Markets Authority to central counterparties established in third countries

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Beslutningen er fattet av EU-kommisjonen 14. juli 2020. publisert i Official Journal 21. september 2020 med ikrafttredelse 22. september 2020. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen. 

Sammendrag av innhold

Forordningen er en utfyllende bestemmelse til EMIR vedr. tredjelands sentrale motparter (CCP'er). 

Kommisjonsforordningen innfører bestemmelser som regulerer hvilke gebyrer ESMA kan innkreve fra sentrale motparter fra tredjeland forbindelse med behandling av søknad om anerkjennelse i EU, herunder ved vurdering av om den sentrale motparten er  eller sannsysnligvis vil bli systemviktig i for den finansielle stabiliteten i Unionen eller ett eller flere av medlemslandene ,og på årlig basis for å dekke kostnader ved utførelsen av oppgaver organet er pålagt etter EMIR.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Beslutningen anses EØS-relevant og er akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1302
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32020R1302

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2020
Frist returnering standardskjema: 12.11.2020
Dato returnert standardskjema: 16.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker