Kriterier for ESMA ved avgjørelsen av om en sentral motpart er, eller vil kunne bli, viktig for finansiell stabilitet i Unionen eller i en eller flere av medlemsstatene

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1303 av 14. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til kriteriene som Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet (ESMA) skal legge til grunn ved avgjørelsen om en sentral motpart etablert i et tredjeland er eller vil kunne bli viktig for den finansielle stabiliteten i Unionen eller i en eller flere av dens medlemsstater

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1303 of 14 July 2020 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to the criteria that ESMA should take into account to determine whether a central counterparty established in a third country is systemically important or likely to become systemically important for the financial stability of the Union or of one or more of its Member States

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2020

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen er vedtatt, publisert i Official Journal 21. september 2020, og trådte i kraft i EU 22. september 2020. Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordnigen er en utfyllende bestemmelse til EMIR vedr. ESMAs vurdering av tredjelands sentrale motparter (CCP'er). 

Ved vurderingen av den systemiske risiko, som en tredjelands sentral moptart (CCP) utgjør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere av medlemsstatene bør ESMA ta hensyn til en rekke objektive, kvantitative og kvalitative kriterier, som vil måtte legges til grunn ved beslutningen om å anerkjenne en tredjelands-CCP som en tier 1- eller tier 2-CCP. Eventuelle forhold, som kommissionen har lagt til grunn for sin avgjørelse om ekvivalens. bør også hensyntas. I forbindelse med vurderingen av en tredjelands-CCPs risikoprofil skal ESMA ta hensyn til objektive og transparente kvantitative aktivitetsindikatorer for virksomheten når det gjelder clearingmedlemmer, som er etablert i Unionen, eller i unionsvalutaer, på tidspunktet for vurderingen. Selv om ESMA skal vurdere CCP'ens forretningsaktiviteter ut fra en helhetsorienteret synsvinkel, bør vurderingen gjenspeile den risiko, som en bestemt CCP kan medføre for den finansielle stabilitet i Unionen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Kommisjonsforordningen vil bli gjennomført i verdipapirforskriften ved inkorporasjon

Økonomiske og administrative konsekvenser

Beslutningen vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Kommisjonsforordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1303
Basis rettsaktnr.: 648/2012
Celexnr.: 32020R1303

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.07.2020
Frist returnering standardskjema: 11.11.2020
Dato returnert standardskjema: 16.11.2020
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker