Nye utslippstrinn for traktorer - overgangsbestemmelser grunnet Covid19

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1564 av 6. august 2020 om endring av delegert forordning (EU) 2018/985 med hensyn til overgangsbestemmelser for å imøtegå virkningene av covid-19-krisen

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1564 of 6 August 2020 amending Delegated Regulation (EU) 2018/985 as regards its transitional provisions in order to address the impact of the COVID-19 crisis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: II. Jord- og skogbrukstraktorer

Status

Forordningen ble vedtatt 6. august 2020 og trådte i kraft i EU 29. oktober 2020, og kan anvendes fra 1. juli 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte den 23.04.21, beslutning nr. 132/2021. Endringsforordning ble vedtatt den 27.04, og Form 1 sendt ESA samme dag. 

Sammendrag av innhold

Nylig vedtatt kommisjonsforordning (EU) 2020/1564 omhandler overgangsbestemmelser for å imøtegå virkningene av covid-19-krisen. Forordningen endrer forordning (EU) 2018/985 om utslipp og fremsdriftsytelser til motorer til landbruks- og skogbruksstraktorer. 

Bakgrunnen for endringene:

Etter artikkel 19, nr. 3, i forordning (EU) nr. 167/2013, skal motorer som er montert i landbruks- og skogbrukskjøretøyer overholde utslippsgrensene for forurensende luftarter og overgangsbestemmelser for trinn V. Utslippsgrensene er nærmere fastsatt i forordning (EU) 2016/1628. Som følge av avbrudd forårsaket av covid-19-utbruddet, ble overgangsperioden for forordning (EU) 2016/1628 forlenget med 12 måneder for visse underkategorier av motorer gjennom forordning (EU) 2020/1040. 

Forordning 2018/985 artikkel 13 nr. 5 fastsetter frister for når forskjellige kategorier motorer omfattet av "trinn V" kan bringes i omsetning. Utgangspunktet er at det gjelder en overgangsperiode på 24 måneder fra de datoer som er fastsatt i forordning 2016/1628 bilag III. For at disse motorene/ traktorene skal kunne bringes i omsetning i overgangsperioden er det imidlertid også et vilkår at produksjonsdatoen for traktoren ikke er lenger enn 18 måneder etter begynnelsen av overgangsperioden. For motorer av underkategorier til kategori NRE, som har fristdato fastsatt i bilag III for omsetning av trinn V-motorer den 1. januar 2020, skal overgangsperioden og 18-måneders perioden forlenges med ytterligere 12 måneder for fabrikanter med en samlet årlig produksjon på under 100 enheter av traktorer utstyrt med forbrenningsmotor. Dette innebærer at fristen for å bringe disse motorene/ traktorene i omsetning utsettes fra 31. desember 2021 til 31.desember 2022 og at fristen for produksjon av traktoren utsettes fra 30. juni 2021 til 30. juni 2022

Fristen for å bringe i omsetning og for produksjon utsettes også med 12 måneder for alle underkategorier av motorer som har frist fastsatt i bilag III for omsetning av trinn V-motorer 1. januar 2019. Dette innebærer at fristen for å bringe motoren/ traktoren i omsetning utsettes fra 31. desember 2020 til 31.desember 2021 og at fristen for produksjon av traktoren utsettes fra 30. juni 2020 til 30. juni 2021. 

Kommisjonens delegerte forordning (EU) 2018/985, som fastsetter krav til utslippsgrenser og EUs typegodkjenningsprosedyrer for landbruks- og skogbrukskjøretøy og deres motorer, er derfor endret. Utvidelsen av overgangsbestemmelsene vil ikke ha noen innvirkning på miljøet. Dette fordi de aktuelle overgangsmotorene allerede er produsert og det faktum at det er vanskelig å forutsi den nøyaktige varigheten av forsinkelser forårsaket av covid-19. På denne bakgrunn er utvidelsen av de aktuelle periodene satt til 12 måneder, tilsvarende utsettelse for maskinprodusenter er gitt i forordning (EU) 2020/1040.

Produsentene hadde frist til 30. juni 2020 for å produsere landbruks- og skogbrukskjøretøy utstyrt med de aktuelle overgangsmotorer, og for disse motorene utløper overgangsperioden 31. desember 2020 (ref. forordning (EU) 2018/985 art. 13 nr. 5.). På denne bakgrunn ble forordning 2020/1564 vedtatt med tilbakevirkende gyldighet allerede fra 1. juli 2020. Bestemmelsen er berettiget av den uforutsigbare og plutselige karakteren av covid-19-utbruddet og behovet for å sikre juridisk sikkerhet og likebehandling av produsenter. Dette gjelder uavhengig av om landbruks- og skogbrukskjøretøyene produseres før eller etter datoen for ikrafttredelse av denne forordning.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Forordningen som endres (2018/985) er implementert i forskrift 1. juni 2016 nr. 561 godkjenning av traktor og tilhenger til traktor (traktorforskriften), og forordningen (EU) 2020/1564 vil bli implementert i samme forskrift. Denne forordningen gir bestemmelser for bruk av motorer produsert i henhold til forordning (EU) 2016/1628 på samme måte som forordning (EU) 2020/1040 gir bestemmelser for forlenget bruk av motorene i maskiner. Implementeringen av denne forordningen i traktorforskriften er derfor ikke avhengig av at forordning (EU) 2020/1040 implementeres i forskrift 20. mai 2009 om maskiner.

Forordning (EU) 2020/1564 har allerede trådt i kraft i EU. Imidlertid vil det ta noe tid før forordningen blir gjeldende i Norge. Dette skyldes at forordningen må på offentlig nasjonal høring, og i tillegg må tas inn i EØS-avtalen via EØS-komiteen. Erfaringsmessig er vi noen måneder inn i 2021 før alle disse formalia er avsluttet og forskriftsendring vedtatt. For å sikre forutsigbarhet for berørt bransje ga Statens vegvesen den 22. desember 2020 en generell dispensasjon. Dispensasjonen ‘forskutterer’ i praksis de endringer forordningen gir anvisning på.

Økonomiske og administrative konsekvenser

For øvrig antas ikke implementeringen å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Forordningen legger derimot til rette for at et større antall kjøretøy kan registreres med overgangsmotor som allerede er produsert enn hva som ville vært tilfelle etter de ordinære reglene. Den vil heller ikke medføre særlige administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk da Statens vegvesen allerede behandler overgangsmotoreri tråd med eksisterende regelverk.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Norge har deltatt i internasjonale fora der forordningen har vært drøftet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1564
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32020R1564

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.08.2020
Frist returnering standardskjema: 22.09.2020
Dato returnert standardskjema: 22.09.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.04.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 132/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 24.04.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 27.04.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 27.04.2021

Lenker