Økologi- Regler for unntak i økologisk produksjon

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/2146 av 24. september 2020 om utfyllende regler til Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/848 som omhandler regler for unntak i økologisk produksjon

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/2146 of 24 September 2020 supplementing Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards exceptional production rules in organic production

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 13.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Den delegerte rettsakten gir utfyllende regler til det nye økologiregelverket, og både hovedrettsakten (forordning (EU) 2018/848) og det utfyllende regelverket skal tre i kraft i EU den 1.1.2022. Rettsakten gir regler for unntak i økologisk produksjon med begrunnelse i uforutsette særlige hendelser (såkalt "katastrofesituasjon"). Visse hendelser som ekstreme klimatiske forhold kan medføre alvorlige konsekvenser for virksomheten, og muligheten for unntak for en midlertidig periode skal muliggjøre en videreføring av den økologiske produksjonen. Det er kompetent myndighet som nasjonalt vurderer om hendelsen kvalifiserer som en katastrofesituasjon, og har ansvaret for å behandle søknad fra økologiske virksomheter om tillatelse til unntak fra spesifikke produksjonsregler. 

Rettsakten gjennomfører følgende regler for unntak:

Rettsakten viderefører i hovedsak gjeldende regler for unntak i en begrenset periode når særlige hendelser oppstår («katastrofesituasjoner" - jf. forordning (EF) nr. 889/2008 artikkel 47). Nedenfor er en beskrivelse av rettsakten, og det er beskrevet hvilke hovedendringer nytt økologiregelverk innebærer. 

Kriterier for å kvalifisere som katastrofesituasjon (artikkel 1):

Det er et overordnet formål og krav om å begrense omfanget av unntak fra produksjonsreglene i økologisk produksjon, og det er et krav om at kompetent myndighet skal vurdere og anerkjenne om hendelsen virksomheten beskriver kvalifiserer til å være en særlig hendelse og katastrofesituasjon. I vurderingen skal det vektlegges om hendelsen har konsekvenser for økologisk produksjon på grunn av klimatiske forhold, dyresykdommer, miljøhendelse, naturkatastofe eller annen sammenlignbar katastrofesituasjon. Det er et nytt krav om at kompetent myndighet skal utarbeide et formelt vedtak for om hendelsen kvalifiserer som en katastrofesituasjon.

Betingelser for tillatelse til unntak fra produksjonsreglene (artikkel 2):

Kompetent myndighet skal vurdere følgende betingelser ved behandling av søknaden fra økologisk virksomhet om tillatelse til unntak fra produksjonsregler i økologisk produksjon: 

 • Tillatelsen skal innvilges for en begrenset tidsperiode og unntaket skal ikke vare lenger enn nødvendig (maksimum 12 måneder varighet)

 • Tillatelsen skal definere hvilke områder som blir omfattet (f.eks. produkter, landområder etc), og skal begrenses i omfanget til det som er nødvendig

 • Tillatelse kan gis til enkeltprodusenter eller for alle økologiske virksomheter i et område som er omfattet av hendelsen

Rettsakten gjennomfører en ny mulighet til å innvilge en tillatelse samlet for alle økologiske virksomheter i et definert området som er omfattet av en særlig hendelse og som kvalifiserer som en katastrofesituasjon, og ikke kun behandle individuelle tillatelser til enkeltvirksomheter slik det er i gjeldende økologiregelverk. 

Mulige «katastrofe-områder» hvor virksomheten kan søke om unntak (artikkel 3):

Artikkel 3 beskriver alle områder hvor den økologiske virksomheten kan søke om tillatelse til unntak fra produksjonsreglene i forordning (EU) 2018/848. I parentes til de ulike punktene er det nevnt hvilken bestemmelse i vedlegg II i forordningen hvor det kan gis unntak hvis hendelsen kvalifiserer som en katastrofesituasjon. I hovedsak viderefører rettsakten tilsvarende områder som i gjeldende regelverk, men det er enkelte nye områder.

 • Det blir en ny mulighet å tillate bruk av ikke-økologisk planteformeringsmateriale hvis økologisk materiale ikke er tilgjengelig (unntak fra del I, punkt 1.8.1). Dette er med forutsetning av at det skal brukes ikke-behandlet planteformeringsmateriale, og at det gjennomføres en ny karensperiode når dette vurderes som hensiktsmessig. 

 • Det blir videreføring av muligheten for å tillate å fornye en økologisk virksomhet med konvensjonelle dyr og bier ved hendelser som medfører høy dødelighet hos dyra, og når økologiske dyr ikke er tilgjengelige (unntak fra del II, punkt 1.3.1). Virksomheten må sikre at karensperioden for dyrene overholdes i henhold til regelverket.

 • Det blir videreføring av muligheten for å tillate bruk av ikke-økologisk fôr til husdyr når fôrproduksjonen er tapt eller det er innført restriksjoner (unntak fra del II, punkt 1.4.1b).

 • Det blir en ny mulighet å tillate unntak for kravene i regelverket om beiting, dyretetthet og arealkrav om produksjonsenheten er omfattet av hendelsen (unntak fra del II, punkt 1.4.2.1, 1.6.3. og 1.6.4.). Dette kan være relevant hvis husdyrbygningen er brent ned, og en annen husdyrbygning må benyttes i en midlertidig periode.

 • Det blir en ny mulighet å tillate en lavere andel grovfôr i fôrrasjonen til drøvtyggere dersom fôrproduksjonen er tapt eller det er innført restriksjoner (unntak fra del II, punkt 1.9.1.1.f).  

 • Det blir videreføring av muligheten for å tillate fôring av bier med økologisk fôr (honning, pollen, sirup og sukker) hvis overlevelse av biene er i fare (unntak fra del II, punkt 1.9.6.2.b). Dette gjelder da for andre katastrofesituasjoner enn av klimatiske årsaker. Det er tillatt å fôre bier med spesifikke økologiske fôrmidler av klimatiske årsaker, og det er ikke behov for å søke om særlig tillatelse til dette formålet. 

 • Det blir en ny mulighet å tillate å flytte bikuber til områder som ikke oppfyller kravene i økologiregelverket, hvis overlevelse av biene er i fare (unntak fra del II, punkt 1.9.6.5.a) og c). Det er tillatt å omsette honningen som økologisk ved slike tillatelser.

 • Det blir videreføring av muligheten for å tillate at akvakulturvirksomheter kan fornye med konvensjonelle akvakulturdyr ved hendelser som medfører høy dødelighet hos dyra, og dersom økologiske ikke er tilgjengelig (unntak fra del III, punkt 3.1.2.1.a). En forutsetning for å omsette produktene som økologisk, er at regelverket for økologisk produksjon er fulgt siste 2/3 av produksjonsperioden.

 • Det blir en videreføring av muligheten for å tillate unntak fra maksgrensen for innhold av svoveldioksid til produksjon av økologisk vin av sanitære årsaker. Det er en forutsetning at maksgrensen i generelt regelverk for produksjon av ikke-økologisk vin overholdes. 

Overvåking og rapportering (artikkel 4):

Det er en videreføring av kravet i gjeldende regelverk om umiddelbart å formidle informasjon om tillatelser til andre medlemsland og EU kommisjonen (jf. artikkel 47 i forordning (EF) nr. 889/2008). Dette gjøres i dag i databasen OFIS. Det blir et nytt krav om at kompetent myndighet, eller hvis hensiktsmessig kontrollorgan, skal kontrollere at de økologiske virksomhetene har fulgt vilkårene som ligger til grunn for tillatelsen om unntak fra produksjonsreglene.  

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført gjennom at det vedtas en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Nye regler som gjennomføres ved forordning (EU) 2020/2146 vurderes til ikke å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Nedenfor er imidlertid økonomiske og administrative konsekvenser av betydning for norske virksomheter og myndigheter nærmere omtalt.

Det blir nye regler for at kompetent myndighet skal gjennomføre en vurdering og vedtak om en hendelse kvalifiserer som en katastrofesituasjon. Vi vurderer at det er mulig å ta med denne vurderingen samlet som ett vedtak til virksomheten når tillatelsen blir behandlet. Vi vurderer derfor at dette ikke vil innebære ytterligere administrativ eller økonomisk konsekvens for norske virksomheter eller myndigheter. 

Vi vurderer at det vil innebære en redusert administrativ byrde og en nyttevirkning for virksomheter at det nå blir mulig å behandle søknad om tillatelser samlet for alle økologiske virksomheter i et område som er omfattet av en katastrofesituasjon. Dette var blant annet relevant i tørkesommeren 2018 da det var kritisk mangel på økologisk grovfôr i hele regioner. Debio har en oversikt over alle økologiske virksomheter i en region, og det vil derfor være mulig å føre tilsyn med at vilkårene for tillatelsen er oppfylt og fulgt av den enkelte økologiske virksomhet. Det blir et nytt krav om at Debio må kontrollere at vilkårene i tillatelsen er fulgt av virksomheten. Vi vurderer at dette kan gjennomføres ved det årlige fysiske tilsynet, og dette er noe som allerede kontrolleres av Debio i dag. 

Det blir en videreføring av eksisterende områder i regelverket hvor det er mulig å tillate unntak hvis en katastrofesituasjon oppstår. Det blir i tillegg innført enkelte nye områder. Vi vurderer at de områdene som er nevnt ser ut til å være dekkende og hensiktsmessige for de økologiske virksomhetene for å sikre forutsigbarhet dersom uforutsette og særlige hendelser skulle oppstå, og for å legge til rette for videreføring av den økologiske produksjonen. Den nye muligheten for å tillate bruk av ikke-økologisk planteformeringsmateriale ved en katastrofesituasjon blir imidlertid først relevant når forbudet mot bruk av ikke-økologisk planteformeringsmateriale blir gjeldende fra 1.1.2037.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2020)2146
Rettsaktnr.: 2020/2146/EU
Basis rettsaktnr.: 2018/848
Celexnr.: 32020R2146

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.10.2020
Frist returnering standardskjema: 22.01.2021
Dato returnert standardskjema: 15.01.2021
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.05.2021
Høringsfrist: 01.08.2021
Frist for gjennomføring:

Lenker