Økologi- Videreføring unntak på grunn av Covid-19

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/xx av xx 2020 endrer gjennomføringsforordning (EU) 2020/977 når det gjelder perioden for midlertidige unntak fra regler om kontroll av økologisk produksjon

Commission Implementing Regulation (EU) …/... of XXX amending Implementing Regulation (EU) 2020/977 as regards the period of application of the temporary measures in relation to controls on the production of organic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet / Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten har vært på skriftlig prosedyre i EU, og en positiv avstemming ble bekreftet 23.10.2020.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten viderefører midlertidige unntak beskrevet i forordning (EU) 2020/977 om unntak fra visse bestemmelser om kontroll av økologisk produksjon i forordning (EF) nr. 889/2008 og forordning (EF) nr. 1235/2008. Dette omfatter særlig unntak fra krav om å gjennomføre fysisk årlig kontroll, og muliggjør at dette kan erstattes med dokumentkontroll og bruk av andre tilgjengelige kommunikasjonsmetoder. For øvrige virksomheter enn definerte lavrisikovirksomheter skal fysisk kontroll imidlertid gjennomføres når det ikke lenger er nasjonale korona restriksjoner. Det videreføres også unntak fra krav om papiroriginaler av importsertifikater ved import av økologiske produkter fra tredjeland, og det aksepteres bruk av kun elektroniske sertifikater i TRACES NT. Unntakene videreføres til 1. februar 2021, og er vurdert som nødvendige med bakgrunn i nasjonale restriksjoner på grunn av COVID-19 pandemien. Rettsakten blir gitt med tilbakevirkende kraft fra 1. oktober for å sikre videreføring av forordning (EU) 2020/977 som gjelder frem til 30. september 2020. 

Alle unntakene beskrevet i forordning (EU) 2020/977 blir forlenget frem til 1. februar 2021, med unntak av minimumskrav til prøvetaking, tilleggskontroll og uanmeldte kontroller.

  • Unntaket for å redusere minimumskravet for prøvetaking av økologiske produkter fra 5% til 2% beregnet for 2020 forlenges ikke. For 2021 gjelder derfor minimumskravet om 5% prøvetaking.

  • Unntaket  for å redusere minimum prosentandel tilleggskontroller og uanmeldte kontroller fra 10% til 5% beregnet for 2020 forlenges ikke. For 2021 gjelder derfor minimumskravet om 10% for slike kontroller. 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil bli gjennomført i Midlertidig forskrift av 28. september 2020 nr. 1914 om unntak fra bestemmelsene i økologiforskriften om kontroll av produksjonen av økologiske produkter på grunn av koronautbruddet (covid-19).

Økonomiske og administrative konsekvenser

Videreføring av særskilte midlertidige unntak fra visse regler om produksjon av økologiske produkter frem til 1. februar 2021 vurderes ikke til å medføre økonomiske eller administrative konsekvenser av vesentlig betydning for norske virksomheter eller myndigheter. Det vurderes som nødvendig å videreføre visse midlertidige unntak på grunn av nasjonale restriksjoner for blant annet fysisk nærhet for å ivareta smittehensyn på grunn av COVID-19 pandemien. Det vurderes som akseptabelt at unntakene om minimumskrav til prøvetaking, tilleggskontroll og uanmeldte kontroller ikke forlenges til 1. februar 2021, siden disse kravene beregnes på årsbasis og skal gjelde for hele 2021.

Sakkyndige instansers merknader

Da det haster å innlemme rettsakten som gjelder nødvendige tiltak på grunn av COVID-19 pandemien skal den innlemmes ved skriftlig prosedyre i EØS-komiteen. Rettsakten er vurdert av Mattilsynet og de ansvarlige deparmtementer, men på grunn av hasteaspektet er den ikke behandlet i Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2020/977

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker