Oppdatering av sikkerhetslisten

Gjennomføringsforordning (EU) 2020/736 av 2. juni 2020 som endrer forordning (EF) nr. 474/2006 som etablerer fellesskapets liste over flyselskap som er underlagt driftsforbud innenfor fellesskapet

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/736 of 2 June 2020 amending Regulation (EC) No 474/2006 as regards the list of air carriers wich are banned from operating or are subject to operational restriction within the Union

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 12.10.2020

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Sammendrag av innhold

Den såkalte sikkerhetslisten, dvs. oversikten over flyselskap som ikke kan operere i europeisk luftrom eller som har operasjonelle begrensninger for operasjoner i Europa, er fastsatt som forordning nr. 474/2006. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 4. desember 2007 nr.1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Det foretas jevnlig en oppdatering av sikkerhetslisten, normalt to ganger i året: 

Sikkerhetslisten ble vedtatt oppdatert 2. juni 2020, og publisert i Official Journal dagen etter. Endringen er publisert som kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/736.

I oppdateringen som er gjennomført 2. juni 2020 er alle flyselskaper som er sertifisert i Armenia tatt inn på listen over flyselskaper som er underlagt driftsforbud.

Alle flyselskap sertifisert i Kirgisistan er fortsatt underlagt driftsforbud.

Det er ingen endringer for flyselskaper sertifisert i Russland og Kasakhstan.

Alle flyselskap som er sertifisert i Congo (Brazzaville) og Den Demokratiske Republikken Congo er fortsatt underlagt driftsforbud. Dette gjelder også alle flyselskap sertifisert i Libya, Nepal og Sierra Leone.

Normalt vil nye forordninger først gjennomføres i norsk rett etter at vedtak fra EØS-komiteen om endring av EØS-avtalen foreligger. Det foreligger en spesialordning for endringsforordninger i tilknytning til sikkerhetslisten som innebærer at disse forordningene skal gjennomføres i norsk rett straks de er vedtatt og publisert i Official Journal.

Merknader

Forordning (EF) nr. 474/2006 er gitt med hjemmel i TEFU art. 80, nå TFEU art. 100.


Rettslige konsekvenser

Forordning (EU) nr. 474/2006 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise (BSL A 6-2). Sikkerhetslisten er oppdatert ved gjennomføringsforordning (EU) 2020/736 av 2. juni 2020 og ble  gjennomført i norsk rett 18. juni 2020 gjennom en endring av BSL A 6-2.  Rettsakten tilhører gruppe 2

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten berører kun flyselskaper fra enkelte tredjeland og har således ingen konsekvenser for norske flyselskaper. Luftfartstilsynet må som følge av rettsakten oppdatere informasjon på en internettside i tillegg til enkelte interne sjekkllister. Rettsakten har følgelig svært begrensede økonomiske og administrative konsekvenser for norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2020/736 er gjennomført i forskrift av 4 desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i sikkerhetslisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordningen inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005. Forordning 2019/2105 er gjennomført i forskrift av 4. desember 2007 nr. 1353 om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.

Rettsakten følger fast track-prosedyren og skal derfor ikke behandles av SU transport.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2020/736
Celexnr.: 32020R0736

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 18.06.2020
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker