POPs/PFOS

Kommisjonsforordning (EU) 2020/1203 av 9. juni 2020 om endring av vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 av Europaparlamentet og Rådet vedrørende oppføring av perfluoroktansulfonsyre og dets derivater (PFOS)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2020/1203 of 9 June 2020 amending Annex I to Regulation (EU) 2019/1021 of the European Parliament and of the Council as regards the entry for perfluorooctane sulfonic acid and its derivatives (PFOS)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.10.2020

Spesialutvalg: Handelsforenklinger / Kjemikalier

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 9. juni 2020 og ble publisert i OJ 18. august 2020. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10. desember 2021.

Sammendrag av innhold

EU har vedtatt en ny forordning (EU) 2020/1203, som endrer vedlegg I til POPs-forordningen (EU) 2019/1021. POPs-forordningen regulerer produksjon, omsetning, bruk, utslipp og avfallsbehandling av persistente organiske miljøgifter (POPs). Den gjennomfører de forpliktelsene EU/EØS landene har gjennom Stockholmkonvensjonen og POPs-protokollen i Langtransportkonvensjonen. Del A i vedlegg I til forordning (EU) 2019/1021 inneholder en liste over stoffer, som er oppført i konvensjonen og i protokollen, samt stoffer som kun er oppført i konvensjonen, som er omfattet av forbud og restriksjoner i produksjon, bruk og omsetning.

Endringsforordningen gjelder det siste og eneste unntak for bruk av PFOS som skumdempende middel i hardforkromming i lukkede systemer. Dette unntaket har tidligere ikke hatt tidsbegrensning. Denne endringsforordningen omgjør unntaket til et spesifikt unntak som gjelder frem til 2025. Endringsforordningen innebærer at i Del A i vedlegg I til POPs-forordningen, punkt 4 i fjerde kolonne ("Spesifikk unntak vedrørende bruk som mellomprodukt eller andre presiseringer") for PFOS endres.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten gjennomføres ved å endre Produktforskriftens kapittel 4. Endringer vurderers som tekniske og administrative, og innebærer ingen materielle endringer sammenlignet med dagens forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Informasjon og høringsdokumenter om kommende/nye rettsakter legges ut på hjemmesidene til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av POPs-regelverket og Stockholmkonvensjonen.

Vurdering

Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel. Forordningen implementerer EU/EØS-landenes forpliktelser under Stockholmkonvensjonen og Baselkonvensjonen. Norge er selvstendig part til disse globale avtalene.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1203
Basis rettsaktnr.: 2019/1021
Celexnr.: 32020R1203

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.06.2020
Frist returnering standardskjema: 07.10.2020
Dato returnert standardskjema: 07.10.2020
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 10.12.2021
Nummer for EØS-komitebeslutning: 372/2021
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.09.2020
Høringsfrist: 16.11.2020
Frist for gjennomføring: 11.12.2021
Dato for faktisk gjennomføring: 26.04.2021
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 25.03.2022

Lenker