Vet sykdomsfri status IBR Tsjekkia og Frankrike

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1663 av 6. november 2020 som endrer vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF om sykdomsfri status i Tsjekkia og godkjenning av utryddelsesprogram i flere regioner av Frankrike for infeksiøs bovin rhinotracheit

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1663 of 6 November 2020 amending Annexes I and II to Decision 2004/558/EC as regards the disease-free status of Czechia and the approval of the eradication programme in several regions of France regarding infectious bovine rhinotracheitis

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.10.2020

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2021

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I og II til beslutning 2004/558/EF slik at Tsjekkia føres opp med sykdomsfri status for infeksiøs bovin rhinotracheit (IBR) og flere regioner i Frankrike føres opp med godkjent utryddelsesprgram mot IBR.

Bakgrunnen for endringen er Tsjekkia har sendt inn dokumentasjon til Kommisjonen på sykdomsfri status for IBR i hele landet i henhold til kravene i artikkel 10 av direktiv 64/432/EØF. Kommisjonen har vurdert denne dokumentasjonen som tilfredsstillende. Frankrike har sendt inn dokumentasjon til Kommisjonen på utryddelsesprogram mot IBR i metropolitane departementer, med unntak av Korsika, i henhold til artikkel 9 av direktiv 64/432/EØF. Kommisjonen har vurdert denne dokumentasjonen som tilfredsstillende.

Endringen medfører at Tsjekkia og de omtalte regionene i Frankrike får visse handelsgarantier for handel med storfe innen EØS når det gjelder IBR.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten vil ikke gjennomføres i norsk forskrift. Informasjon EØS-stater og områder med sykdomsfri status og godkjente utryddelsesprogram for storfesykdommer ligger på Mattilsynets hjemmesider, se link "Annen dokumentasjon". Denne siden må oppdateres i henhold til endringene i rettsakten.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Vi vurderer at rettsakten ikke vil få økonomiske og administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2020/1663
Basis rettsaktnr.: 2004/558/EF
Celexnr.: 32020D1663

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 23.10.2020
Frist returnering standardskjema: 04.12.2020
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker